Thủy Nguyễn

  • Biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí – truyền thông.
  • Cộng tác viên báo chí – truyền thông tại Công ty TNHH Giáo dục Edmicro. Tham gia vào các khóa đào tạo về sản phẩm ứng dụng Edmicro IELTS và trực tiếp trải nghiệm các tính năng của ứng dụng.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ