Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành: Vận Dụng Kiến Thức Vào Bài Tập

Thì hiện tại hoàn thành là một thì vô cùng quan trọng, được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Trong viết này Edmicro muốn giới thiệu cho các bạn dạng bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành. Mong rằng đây là nguồn tài liệu hữu ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.

XEM THÊM: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) – Nắm Vững Kiến Thức Trong Tầm Tay

Các dạng bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

Bài 1: Viết lại câu cho trước sang thì hiện tại hoàn thành

Viết lại câu cho trước sang thì hiện tại hoàn thành
Viết lại câu cho trước sang thì hiện tại hoàn thành

1. Did Manchester United win the last match?

_____________________________________________ recently?

2. She threw the cap into water. I saw her.

_____________________________________________. It’s over there.

3. You came very late. It was 11:30 pm.

At last _____________________________________________. I’m glad to see you again.

4. James did not deliver the present in time.

_____________________________________________ yet.

5. I did not book the table for dinner on Saturday.

_____________________________________________ yet.

6. I did my French homework yesterday.

Look. _____________________________________________

7. Were you in China during your university studies?

_________________________ since _________________________?

8. Did Sasha pass her exams yesterday?

_____________________________________________ yet?

9. My friend did not arrive to the party on Friday.

_____________________________________________ so far.

10. I cut my finger with a knife when I was cooking.

Ouch! _____________________________________________.

Đáp án:

1. Have Manchester United won any match

2. She has thrown the cap into water

3. You have come

4. James has not delivered the present

5. I have not booked the table for dinner

6. I have done my French homework 

7. Have you been to China/you started your university studies

8. Has Sasha passed the exam

9. My friend has not arrived to the party

10.  I have cut my finger with a knife

Bài 2: Dùng trạng từ trong ngoặc để viết lại các câu sau sang thì hiện tại hoàn thành

1. I went to a bakery last Sunday.

_____________________________________________ (already)

2. Certainly, I found the keys in my bag. I was able to open the door.

_____________________________________________ . I can open the door now. (just)

3. I wasn’t in Hoi An last summer. But it’s one of my favorite holiday destinations.

_____________________________________________. But I’d like to go there sooner or later. (never)

4. Did you meet any famous stars?

_____________________________________________? (ever)

5. When she got back from her beach holiday, she felt so relaxed.

She feel so relaxed because _____________________________________________ . (just)

6. I sent Linh an email because I wanted to inform her as soon as possible.

_____________________________________________ because I want to inform her as soon as possible. (already)

7. Did you ever work on a farm when you lived in the country?

______________________________________________? (ever)

Đáp án:

1. I have already gone to a bakery

2. I have just found the keys in my bag

3. I have never been to Hoi An

4. Have you ever met any famous stars

5. She has just got back from her beach holiday

6. I have already sent Linh an email

7. Have you ever worked on a farm in the country

Bài 3: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành theo các từ cho trước dưới dạng câu khẳng định

1. Linda / visit / her parents

_____________________________________________

2. Brian / play / the piano

_____________________________________________

3. My father / wash / his car

_____________________________________________

4. Tom / help / me with English homework

_____________________________________________

5. Jack / watch movies / on the computer

_____________________________________________

6. Brad and Lois / watch / a Netflix movie

_____________________________________________

7. Caroline / read / a magazine

_____________________________________________

8. Andre / repair / his motorbike

_____________________________________________

9. Ashley and Timmy / be / to a coffee shop

_____________________________________________

10. Ann / talk to / her best friend

_____________________________________________

Đáp án:

1. Linda has visited her parents.

2. Brian has played the piano

3. My father has washed his car

4. Tom has helped me with English homework

5. Jack has watched movies on the computer

6. Brad and Lois have watched a Netflix movie

7. Caroline has read a magazine

8. Andre has repaired his motorbike

9. Ashley and Timmy have been to a coffee shop

10. Ann has talked to her best friend

Bài 4: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành theo các từ cho trước dưới dạng câu nghi vấn

Viết lại câu theo các từ cho trước
Viết lại câu theo các từ cho trước

1. he / do / the housework

_____________________________________________

2. Vy / close / the window

_____________________________________________

3. Waston / call / us

_____________________________________________

4. you / ever / see / the painting

_____________________________________________

5. ever / you / be / to Hoi An

_____________________________________________

Đáp án:

1. Has he done the housework?

2. Has Vy closed the window?

3. Has Waston called us?

4. Have you ever seen the painting

5. Have you ever been to Hoi An?

Bài 5: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. I have never visited this art gallery before.                                                     

This is _____________________________________________ 

2. It is the first time he has ever had problems with his health. (before)    

He has _____________________________________________ 

3.This is the first time Tam has worked with clients. (before)

She hasn’t  _____________________________________________ 

4. It’s more than 10 years since we were married

We have _____________________________________________ 

5. I last had a fever ages ago.                                                                     

I have _____________________________________________ 

6. Is this your first time driving a Porsche? (ever)                                      

Have _____________________________________________ 

7. I last saw my dog 4 months ago

I haven’t _____________________________________________ 

8. He has never drunk beer before.

This is the first time _____________________________________________ 

Đáp án:

1. This is the first time I have visited this art gallery.

2. He has never had problems with his health before.

3. She hasn’t worked with clients before.

4. We have been married for more than 10 years.

5. I have not had a fever for ages.

6. Have you ever driven a Porsche before?

7. I haven’t seen my dog for 4 months.

8. This is the first time he has drunk beer.

XEM THÊM: Lessons For IELTS Listening: Download + Review Chi Tiết

Gợi ý khi làm bài

Công thức viết lại câu
Công thức viết lại câu

Để làm bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành, các bạn cần ghi nhớ một số công thức sau:

Cách 1: S + have/has + not + Vp2 + for + time.

= It is/has been + time + since + S + last + V-ed/V2.

Cách viết lại dùng để nhấn mạnh rằng hành động lần cuối cùng đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách 2: S + have/has + not + Vp2 + before.

= It/This is the first time + S + has/have + Vp2.

Sử dụng cấu trúc viết lại này để nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hành động xảy ra

Cách 3: S + have/has + not + Vp2 + for/since + (khoảng thời gian/mốc thời gian).

= The last time + S + V-ed/V2 + was + (khoảng thời gian])+ ago.

Hoặc: The last time + S + V-ed/V2 + was + in/on/at/last + (mốc thời gian).

= S + last + V-ed/V2 + (khoảng thời gian) + ago.

Hoặc: S + last + V-ed/V2 + in/on/at/last + (mốc thời gian).

Cả hai cách viết lại câu đều dùng để nhấn mạnh rằng hành động cuối cùng đã xảy ra trong một thời gian dài.

Cách 4: S + have/has + Vp2 + since/for + time.

= S + began/started + V-ing + time + ago.

= S + began/started +V-ing + when + time.

Sử dụng cấu trúc này để nhắn mạnh về thời gian diễn ra của một hành động.

Cách 5: When did S + V + …?

= How long have/has + S + Vp2 + …?

XEM THÊM: 

Vậy là bài viết trên đã giới thiệu cho các bạn các dạng bài và một số cách viết lại câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Mong rằng bài viết mang lại những kiến thức bổ ích và giúp các bạn trong quá trình học tập.

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ