IELTS General Writing Task 1 – Hướng Dẫn Cách Làm Và Bài Mẫu

IELTS General Writing Task 1 sẽ được Edmicro IELTS hướng dẫn các bước và tổng hợp bài mẫu trong bài viết dưới đây!

Tổng quan về IELTS General Writing Task 1

IELTS General Writing (Tổng quát) đánh giá khả năng viết tiếng Anh trong môi trường thực tế hàng ngày. IELTS Tổng quát dành cho những người muốn sống và làm việc ở nước ngoài. Hình thức thi này tập trung nhiều hơn vào sự tự tin và thoải mái khi giao tiếp.

Đặc điểm IELTS General Writing Task 1

 • Vị trí và số điểm: phần 1 của bài thi viết, chiếm 1/3 tổng điểm toàn bài. 
 • Độ dài tối thiểu: 150 từ.
 • Thời gian: trong khoảng 20 phút.
 • Hình thức: viết 1 lá thu là một lời yêu cầu, lời giải thích hoặc quan điểm ủng hộ.

Về tiêu chí chấm điểm, IELTS Writing Task 1 sẽ có những tiêu chí như sau: 

 • Task achievement: Bài viết được viết để giải quyết hoặc trả lời câu hỏi/ vấn đề của đề bài đưa ra.
 • Coherence and Cohesion: Đây là tiêu chí chấm cho bố cục mạch lạc và rõ ràng của bài viết.
 • Lexical resource: Từ vựng được người thi sử dụng đa dạng. 
 • Grammatical range and accuracy: Các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng phù hợp và chính xác.

IELTS General Writing Task 1 sẽ khác với IELTS Academic Writing Task 1 ở chủ đề và yêu cầu bài viết. 

General WritingAcademic Writing
Chủ đề của bài thi viết IELTS Tổng quát sẽ xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống, yêu cầu bài viết đơn giản hơn.Chủ đề của bài thi viết IELTS Học thuật được lấy từ các nghiên cứu của bậc đại học hoặc sau đại học.
Viết một lá thư dựa trên một tình huống nhất định. Đề bài có thể là một lời yêu cầu, lời giải thích hoặc quan điểm ủng hộ. Bức thư có thể được viết dưới phong cách trang trọng hoặc không.Đề bài thường là một biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ. Sau đó, thí sinh phải phân tích dữ liệu và diễn giải theo cách của họ. Phong cách viết là nghiêm túc, trang trọng.

XEM THÊM: Cấu Trúc Đề Thi IELTS Chi Tiết Và Những Thông Tin Cần Biết

Tổng quan về IELTS General Writing Task 1
Tổng quan về IELTS General Writing Task 1

Hướng dẫn cách làm IELTS General Writing Task 1

IELTS General Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết lá thư theo mục đích. Trong quá trình viết, thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi mà đề bài đưa ra. Văn phong và cấu trúc sử dụng phải đúng chuẩn của một bức thư.

Do đó, để đạt được điểm cao trong IELTS General Writing Task 1 thí sinh phải làm theo 4 bước sau: phân tích yêu cầu, viết lời chào hỏi, viết thân bài (nội dung chính) và lời chào kết thúc. 

Bước 1: Phân tích yêu cầu về lá thư

Việc đầu tiên bạn cần làm khi nhận đề là gạch chân tất cả các từ khóa quan trọng. Đó sẽ là những từ chỉ rõ yêu cầu nội dung bức thư, bao gồm: 

 • hoàn cảnh bức thư
 • người nhận là ai
 • những điều mà bạn phải đề cập đến trong bức thư

Ví dụ minh họa về phân tích đề bài, từ in đậm là những từ khóa quan trọng. 

Ví dụ Phân tích 
Recently you saw an article in a newspaper/journal about a city/town you know and some of the information in the article was incorrect. Write a letter to the editor regarding this.Những từ khóa cho ta biết về hoàn cảnh gửi thư là sau khi bạn đọc bài báo về thành phố mà bạn biết.Gửi đến biên tập viên bài báo.Nội dung là về thông tin sai sự thật có trong đó. 
In your letter, you should tell:How do you know about this city/town?What information was incorrect?What should the editor do about this?Những yêu cầu phụ cần có bao gồm:Những gì bạn biết về thành phố hay thị trấn này. Thông tin nào sai và họ phải làm gì để chỉnh sửa chúng. 

Bước 2: Viết lời chào hỏi

Lời chào hỏi sẽ có phần gửi đến người nhận (Dear) và phần giới thiệu qua về bản thân người viết. Trong đó thí sinh cũng cần viết lại yêu cầu đề bài theo lời văn của bản thân, để phù hợp với bức thư.

Ví dụ minh họa về cách viết lời chào hỏi 

Ví dụ Phân tích 
Dear Editor,Yêu cầu có người nhận bức thư. Ở đây là biên tập viên.
I am writing to you regarding an article published in your newspaper about the city of Hanoi, Vietnam. Chủ đề bức thư là tờ báo đã được đăng về thành phố. 
I am a resident of Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, Việt Nam, and I have been living here for the past 10 years. Giới thiệu qua về bản thân. Nêu ra lý do tại sao bạn biết đến thành phố này.
I read the article with great interest, but I was disappointed to find that some of the information presented was incorrect.Cho nhận định chung về bài báo và liên hệ với đề bài. 

Bước 3: Viết thân bài

Phần thân bài sẽ trả lời các câu hỏi phụ mà đề thi đưa ra. Bạn có thể viết từ 2 đến 3 đoạn để trả lời câu hỏi 

Ví dụ minh họa về cách viết thân bài.

Ví dụ Phân tích 
Secondly, the article mentioned that the city has only one university. This is also incorrect. In fact, Hanoi has several universities, including the Vietnam National University, Hanoi University of Science and Technology, and Hanoi University of Education, to name a few . Chỉ ra lỗi sai trong bài báo. Sau đó là đưa ra thông tin chính xác. Đây cũng chính là cách để biên tập viên có thể hoàn thiện lại nội dung. 
It is important to provide accurate information about the city’s educational institutions, especially for students who are considering studying in Hanoi. Nêu nguyên nhân vì sao phải sửa lại thông tin này. 

Bước 4: Viết lời chào kết thúc

Bạn sẽ viết thêm một đoạn để tóm lại toàn bộ nội dung lá thư và lời chào. Lời chào kết thúc thường được sử dụng như: Yours sincerely, Yours faithfully, Best wishes, Kind regards, Love.

Ví dụ minh họa về cách viết lời kết thúc.

Ví dụ Phân tích 
I hope that you will take my concerns seriously and make the necessary corrections to the article. I look forward to reading more accurate and informative articles in your newspaper in the future.Bạn mong biên tập viên sẽ cân nhắc những chỉnh sửa của bạn. Mong rằng những bài viết của họ trong tương lai sẽ không lặp lại những lỗi như vậy. 
Sincerely, [Your name] Kết thư. 

Bước 5: Kiểm tra lại bài viết 

Đây là bước vô cùng quan trọng để tránh bị mất điểm ở tiêu chí Grammatical range and accuracy. Thí sinh cần dành vài phút để đọc lại bài và chỉnh sửa những lỗi sai. 

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 

Dưới đây là bài mẫu hoàn chỉnh IELTS General Writing Task 1

Thư cho lời khuyên – Letter of Advice

Đề bài

Recently you saw an article in a newspaper/journal about a city/town you know and some of the information in the article was incorrect. Write a letter to the editor regarding this.

In your letter, you should tell:

How do you know about this city/town?

What information was incorrect?

What should the editor do about this?

Bài mẫu 

Dear Editor,

I am writing to you regarding an article published in your newspaper about the city of Hanoi, Vietnam. I am a resident of Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, Việt Nam, and I have been living here for the past 10 years. I read the article with great interest, but I was disappointed to find that some of the information presented was incorrect.

Firstly, the article stated that the city has a population of 6 million people. However, according to the latest census conducted by the Vietnamese government, the population of Hanoi is approximately 8 million people . This is a significant difference, and I believe it is important to present accurate information to your readers.

Secondly, the article mentioned that the city has only one university. This is also incorrect. In fact, Hanoi has several universities, including the Vietnam National University, Hanoi University of Science and Technology, and Hanoi University of Education, to name a few . It is important to provide accurate information about the city’s educational institutions, especially for students who are considering studying in Hanoi.

I hope that you will take my concerns seriously and make the necessary corrections to the article. I look forward to reading more accurate and informative articles in your newspaper in the future.

Sincerely, [Your name]

Dịch bài mẫu

Gần đây bạn thấy một bài viết trên một tờ báo/tạp chí về một thành phố/thị trấn mà bạn biết và một số thông tin trong bài báo không chính xác. Viết một lá thư cho biên tập viên về việc này.

Trong thư của bạn, bạn nên nói:

Làm thế nào bạn biết về thành phố/thị trấn này?

Thông tin nào không chính xác?

Biên tập viên nên làm gì về điều này?

Kính gửi Biên tập viên,

Tôi viết thư này cho bạn về một bài báo đăng trên tờ báo của bạn về thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tôi là cư dân Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, Việt Nam và tôi đã sống ở đây được 10 năm. Tôi đọc bài báo rất thích thú, nhưng tôi thất vọng khi thấy một số thông tin được trình bày không chính xác.

Thứ nhất, bài báo nêu rằng thành phố có dân số 6 triệu người. Tuy nhiên, theo cuộc điều tra dân số mới nhất do chính phủ Việt Nam thực hiện, dân số Hà Nội vào khoảng 8 triệu người. Đây là một sự khác biệt đáng kể và tôi tin rằng điều quan trọng là phải trình bày thông tin chính xác cho độc giả của bạn.

Thứ hai, bài báo đề cập rằng thành phố chỉ có một trường đại học. Điều này cũng không đúng. Trên thực tế, Hà Nội có một số trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội. Điều quan trọng là phải cung cấp thông tin chính xác về các cơ sở giáo dục của thành phố, đặc biệt là đối với những học sinh đang có ý định học tập tại Hà Nội.

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem xét mối quan tâm của tôi một cách nghiêm túc và thực hiện những chỉnh sửa cần thiết cho bài viết. Tôi mong muốn được đọc những bài viết chính xác và nhiều thông tin hơn trên báo của bạn trong tương lai.

Trân trọng, [Tên của bạn]

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

Lưu ý khi làm bài IELTS General Writing Task 1

Viết đủ số từTask 1 yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 150 từ. 
Trình bày đúng yêu cầuThí sinh cần đọc kỹ đề bài, phân tích và bám sát yêu cầu khi viết. 
Không viết tắt hoặc sử dụng tiếng lóng.Trong bài thi IELTS Writing, thí sinh cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng, phù hợp với ngữ cảnh học thuật.
Kiểm tra chính tả và lỗi ngữ pháp.Sau khi đã hoàn thành bài viết, thí sinh cần kiểm tra lại để đảm bảo mình không sai lỗi chính tả và ngữ pháp.
Chữ viết trình bày cẩn thận và rõ ràng.Chữ viết trình bày rõ ràng sẽ tạo ấn tượng tốt với người chấm. Chữ viết không rõ ràng sẽ gây khó khăn cho giám khảo và có khả năng bị trừ điểm. 

XEM THÊM: 

Việc hiểu được cách làm bài IELTS General Writing của từng task sẽ giúp bạn đọc thêm tự tin và phản xạ nhanh trước câu hỏi đề bài. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ