Bài Mẫu IELTS Writing Task 2 Band 6 Theo Chủ Đề Mới Nhất

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Band 6 là một nguồn tài liệu được nhiều bạn học IELTS đặt mục tiêu 6.0 quan tâm. Cùng Edmicro tìm hiểu các tiêu chí đạt band 6.0 Viết, và cùng tham khảo các bài mẫu band 6.0 nhé. 

Tổng quan IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là phần 2 của bài thi Writing, dài 250 từ và chiếm ⅔ tổng số điểm. Đây thường là bài viết nghị luận, xoay quanh các vấn đề xã hội như: Education (Giáo dục), Environment (Môi trường)…

Một bài IELTS Writing Task 2 tiêu chuẩn sẽ có cấu trúc như sau:

 • Introduction (Mở bài)
 • Body (Thân bài)
 • Conclusion (Kết bài)

Sau khi nắm được thông tin tổng quan về IELTS Writing Task 2. Hãy cùng tìm hiểu xem một bài Writing 6.0 sẽ đáp ứng những tiêu chí gì. 

XEM THÊM: Improve Your IELTS Writing Skills PDF Tải Miễn Phí & Review Chi Tiết

Tiêu chí chấm IELTS Writing Task 2 band 6

Một bài IELTS Writing Task 2 sẽ được chấm dựa trên 4 tiêu chí (band descriptors). Hãy cùng tìm hiểu chi tiết yêu cầu band 6.0 cho từng tiêu chí chấm. 

Tiêu chí đạt band 6 IELTS Writing Task 2
Tiêu chí đạt band 6 IELTS Writing Task 2

Task Achievement (TA)

Tiêu chí này đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu của đề bài. Một bài IELTS Writing band 6 sẽ đáp ứng những yêu cầu sau: 

 • Trả lời đủ ý

Thí sinh cần trả lời đủ các ý của đề bài, tuy vẫn có sự chênh lệch về độ phủ nội dung giữa các phần. 

Ví dụ với đề bài: “Nowadays, people have little awareness of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world?” Bạn cần trả lời được:

 • Ý 1: Reasons why people have little awareness of the importance of the natural world (Lý do mọi người ít nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên)
 • Ý 2: How can people learn more about the natural world? (Làm sao để mọi người hiểu thêm về thiên nhiên)

Chỉ khi trả lời toàn bộ yêu cầu của đề, bạn mới có thể đảm bảo band 6.0 của tiêu chí này. 

 • Phát triển ý rõ ràng

Thí sinh cần nêu rõ luận điểm chính và đưa được các luận điểm phụ hợp lý để bảo vệ ý chính. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng các ý được sắp xếp và phát triển không rõ ràng. 

Ví dụ với đề mẫu trên, chúng ta có thể nêu ra các ý chính như:

 • Reasons why people have little awareness of the importance of the natural world: Urbanization of cities, lack of environmental studies in school.
 • How can people learn more about the natural world: incorporation of green spaces within cities, integration of environmental studies into the core curriculum. 

Thí sinh sẽ cần học cách phát triển các ý trên cùng những luận điểm phụ được gợi ý. 

Coherence and Cohesion (CC)

Coherence and Cohesion (CC) đánh giá sự liên kết giữa các ý và độ trôi chảy, liền mạch trong bài viết của bạn. Để đạt band 6.0 cho tiêu chí này, bạn cần đảm bảo những yêu cầu sau:

 • Sắp xếp ý khoa học sao cho đảm bảo được độ trôi chảy, liền mạch của bài viết.
 • Dùng từ nối hiệu quả, hợp lý. Tránh mắc các lỗi dùng từ nối gây ảnh hưởng đến ngữ nghĩa. 
 • Cần chia đoạn hợp lý.

Ví dụ với dạng bài Two-Part Questions Essay như đề mẫu ở trên, bạn có thể chia đoạn 1 để giải thích “Reasons why people have little awareness of the importance of the natural world”. Và đoạn 2 để trả lời “How can people learn more about the natural world”

Để ghi điểm tiêu chí này, Edmicro khuyên bạn nên học sử dụng từ nối sao cho khoa học, hợp lý.

Lexical Resources (LR)

Lexical Resources được đánh giá dựa trên vốn từ vựng và khả năng dùng từ linh hoạt. Một bài Writing có tiêu chí từ vựng đạt band 6.0 sẽ đáp ứng những tiêu chí như sau:

 • Có đủ vốn từ để diễn đạt chủ đề đang được nhắc tới
 • Dùng được một số từ vựng lạ và khó (Nên lưu ý khi dùng từ khó, vì bạn có thể mắc lỗi làm giảm band điểm)
 • Sử dụng từ vựng tương đối chính xác (Có thể mắc lỗi chính tả hoặc lỗi dùng từ không phù hợp ngữ cảnh)

Khi khắc phục được các lỗi như chính tả, dùng từ sai ngữ cảnh. Bạn hoàn toàn có thể đạt band 7 cho tiêu chí này.

Grammatical Range and Accuracy (GRA)

Với tiêu chí chấm cho ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Một bài Writing 6.0 cần đảm bảo được:

 • Sử dụng được đa dạng các cấu trúc ngữ pháp. Có thể dùng câu đơn hiệu quả để diễn đạt ý.
 • Có thể mắc một số lỗi về ngữ pháp. Tuy nhiên những lỗi này không ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý.

Nếu lưu ý các lỗi ngữ pháp và sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn, bạn đang ở rất gần band 7.0 rồi đấy. 

XEM THÊM: IELTS Writing Task 1 Line Graph Và Bài Mẫu Band 7.5+

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6

Khi đã hiểu tiêu chí quyết định một bài viết band 6.0. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu một số bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 thuộc 3 chủ đề quen thuộc. Đó là Environment (Môi Trường), Society (Xã Hội), và Education (Giáo Dục). 

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 topic Environment (Môi trường)

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 chủ đề Environment
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 chủ đề Environment
Nowadays, people have little awareness of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world?

These days, there exists a limited awareness among people about the paramount importance of the natural world. This essay will discuss the reasons behind this phenomenon and suggest practical methods through which individuals can become more acquainted with the environment.

Numerous factors contribute to the lack of connection between humans and nature. A pivotal factor is the urbanization of cities, which has led to the transformation of urban areas into concrete jungles, devoid of green spaces. As a result of this shift, people have been progressively distanced from the natural world, preventing them from fully grasping its profound significance. The modern way of life exacerbates this issue, with children, for instance, being engrossed in digital entertainment, while adults are occupied with work and leisure pursuits that rarely afford them the chance to engage with nature.  Furthermore, educational institutions often allocate prioritization to subjects other than environmental studies. This trend inadvertently leads to the neglect of nature’s importance within the curriculum.

However, several measures can be undertaken to reverse this situation. Primarily, urban planning should prioritize the incorporation of green spaces within cities. By ensuring that streets are lined with trees, and neighborhood parks are abundant, cities can encourage daily interactions with nature. Moreover, communal spaces should be dedicated to promoting activities like gardening and cultivating food, fostering a direct connection between individuals and the natural world. To address the educational gap, integrating environmental studies into the core curriculum is imperative. When children are educated about the interdependence of human life and nature from an early age, they are more likely to develop a profound respect for the environment.

In conclusion, the lack of awareness about the importance of the natural world stems from urbanization, lifestyle choices, and insufficient environmental education. To mitigate this issue, cities should prioritize green spaces and communal gardening areas , and schools should integrate comprehensive environmental studies into their curricula.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 topic Society (Xã hội)

Bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Society band 6.0
Bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Society band 6.0
Some people think that the government should spend more money on public services rather than wasting money on the arts. To what extent do you agree with this statement?

The allocation of government funds between public services and the arts has long been a subject of debate. Some argue that the government should prioritize public service, whereas others advocate for increased arts funding. This essay will explore both perspectives and conclude that a balanced approach, ensuring adequate funding for both public services and the arts, is essential for a well-rounded society.

First of all, public services are fundamental to ensuring the basic well-being of citizens. Healthcare, education, and infrastructure are the pillars of a functioning society, providing access to quality healthcare, education, and transportation. Investing in these areas can lead to a healthier, more educated, and more productive population, ultimately contributing to economic growth and societal stability. Additionally, public services often cater to the most vulnerable members of society, providing essential support systems for the elderly, the disabled, and those living in poverty.

While public services undoubtedly play a crucial role in society, neglecting the arts would be a disservice to the nation’s cultural heritage and its potential for innovation. The arts encompass a wide range of creative expressions, from literature and music to visual arts and performing arts. These art forms foster creativity, empathy, and critical thinking, enriching individuals and societies alike. Moreover, the arts can contribute significantly to economic growth, generating employment opportunities and attracting tourism.

In conclusion, the debate over government funding for public services and the arts is not a zero-sum game. Both areas deserve adequate funding to ensure the well-being and cultural vitality of a society. A balanced approach that recognizes the value of both public services and the arts is essential for a well-rounded society that strives for both material and cultural progress.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 topic Education (Giáo dục)

Bài mẫu 6.0 chủ đề Education (Giáo dục)
Bài mẫu 6.0 chủ đề Education (Giáo dục)
Some people argue that education should be free for everyone, while others believe that it should be paid by the students or their families. Discuss both views and give your opinion. 

The question of whether education should be free for everyone or paid for by individuals or families has been a subject of ongoing debate. Proponents of free education argue that it should be accessible to all regardless of financial background. On the other hand, others believe that individuals should bear the cost of their education. In this essay, I will discuss both views and give my own opinion.

There are various reasons why education should be free for all. First of all, free education can promote equality and social justice. As it can provide equal opportunities for everyone to access knowledge and skills, regardless of their economic status. Moreover, free education can benefit the society and the economy. It can increase the literacy rate and create a more skilled and productive workforce. 

On the other hand, there are also some arguments why education should not be free for all. Firstly, free education can reduce the quality and efficiency of the education system. It can lead to overcrowding, underfunding, and lack of resources. In addition, free education can diminish the value and motivation of learning. It can make students take education for granted, and lose their sense of responsibility and commitment. 

In conclusion, I believe that education should be free for all, but with some limitations and conditions. I think that basic education, such as primary and secondary education, should be free and compulsory for everyone. However, higher education, such as university and college education, should be partially subsidized by the government. But it also requires some contribution from the students or their families.

XEM THÊM:

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 Band 6 cho 3 chủ đề nổi bật của bài thi IELTS Writing. Nếu còn gì thắc mắc, đừng ngại liên hệ Edmicro nhé!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ