Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 theo các phần trong bài thi, theo từng câu hỏi và chủ đề!

Tổng quan về bài thi IELTS Speaking

Đề thi IELTS Speaking gồm 3 phần. Thời gian thường dài từ 10 đến 15 phút, tùy vào mỗi phần thi của mỗi thí sinh. Các phần có thời gian và yêu cầu khác nhau. 

 • Part 1: Introduction and interview (Giới thiệu và phỏng vấn). Thời gian: khoảng 4-5 phút. Giám khảo sẽ đặt các câu hỏi làm quen và đánh giá khả năng giao tiếp tổng quát của thí sinh, về các chủ đề như quê hương, gia đình, sở thích, công việc,… 
 • Part 2: Individual long turn (Lượt nói cá nhân). Thời gian khoảng 3-4 phút. Giám khảo sẽ đưa một chủ đề và yêu cầu thí sinh nói về chủ đề đó trong vòng 2 phút. Thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu nói. 
 • Part 3: Discussion (Thảo luận). Phần này kéo dài khoảng 3-4 phút. Yêu cầu thí sinh và giám khảo cùng thảo luận về một chủ đề, thường liên quan tới nội dung đã nói ở phần 2. Thí sinh sẽ thể hiện khả năng suy luận, đánh giá và phản biện của mình. 

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Đề thi IELTS Speaking 2023 Part 1

Giám khảo sẽ hỏi thí sinh khoảng 12 câu hỏi với 3 chủ đề liên quan đến thông tin cá nhân, mối quan tâm, sở thích, thói quen, v.v.

20 chủ đề thường gặp 
Work or studyDo you study or work?
Study: 
Why did you choose that university? 
What are your favorite classes/ courses/ subjects at university?
Do you get along with your classmates?
Work: 
What do you do for a living?
What are your main duties?
Do you get on well with your co-workers?
AccommodationWhat kind of housing/accommodation do you live in?
Who do you live with?
What do you usually do in your house?
What are the advantages and disadvantages of living in a house or flat?
WeatherWhat is the weather like today?
What is your favorite kind of weather?
What is the weather like in your country?
Does the weather affect your mood?
MusicDo you like listening to music?
What kinds of music do you like to listen to?
When do you listen to music?
How much time do you spend listening to music every day?
FoodWhat is your favorite food?
Do you like to cook?
What are some traditional foods in your country?
What are some healthy foods that you like to eat?
ShoppingDo you enjoy shopping?
What do you often shop for?
How often do you go shopping?
Where do you usually shop?
BooksDo you like to read?
How often do you read?
What kind of books do you like to read?
What is your favorite book?
Environment Is there much pollution where you live?
 What kinds of pollution are serious in your country?
Do you take an interest in nature? 
Do you like growing plants? 
AnimalsDo you like animals?
Do you have any pets?
What is your favorite animal?
Have you ever been to a zoo?
NeighborsWhat is your neighborhood like?
Do you like your neighbors?
Are your neighbors usually close to each other in your country?
HouseworkDo you do housework at home?
What kinds of housework do you often do?
Did you do housework when you were a child?
Public TransportWhat is the most popular means of transportation in your hometown?
How often do you take buses?
Do you prefer public transportation or private transportation?
Do you think people will drive more in the future?
WeekendWhat do you usually do on the weekend?
Which is your favorite part of the weekend?
Do you think your weekends are long enough?
Do you like to work on the weekends?
Travel Do you like traveling?
Where have you been to?
What is your favorite place to visit?
Why do you like to travel?
FriendDo you have many friends?
What kind of friends do you prefer?
Is friendship very important to you?
How often do you see or meet your friends?
SportDo you like sports?
What sports do you like?
Why do you like sports?
Do you play any sports?
FamilyHow many people are in your family?
 Who are the members of your family?
What are your favorite things to do with your family? 
What is your favorite family tradition?
Being happyWhat makes you happy?
How would you define happiness?
Is it important to be happy?
Is there anything that makes you feel happy lately?
DreamDo you dream much at night?
Do you like your dreams at night?
Do you remember your dreams when you wake up?
Do you think dreams have any meaning?
HometownWhere is your hometown located?
What is the landscape like around your hometown?
Is your hometown a big city, a small town, or a village?
Is it located in a rural or urban area?
Đề thi IELTS Speaking 2023 Phần 1
Đề thi IELTS Speaking 2023 Part 1

Đề thi IELTS Speaking 2023 Part 2

Thí sinh sẽ nhận được thẻ ghi chủ đề bài nói cùng với giấy và bút chì để phác thảo trước ý tưởng. Bài thi sẽ gồm một câu hỏi chính yêu cầu thí sinh mô tả, giải thích hoặc nêu ý kiến về một chủ đề. Và các câu hỏi phụ giúp trả lời câu hỏi chính

20 câu hỏi thường gặp 
Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.What is this place?
Where is it located?
Have you been there?
Why would you recommend it to others?And explain why you like it?
Describe a water sport you would like to try in the futureWhat is it?
Where you will do it?
Whether it is easy or difficult?
Why would you like to try itAnd explain why you like it?
Describe a kind of weather you likeWhat kind of weather it is? 
What you usually do during this weather?
How this weather affects your mood?
And explain why you like this type of weather?
Describe a song you likeWhat is it?
Which country does the song come from?
What story does the song tell?
And explain why you think it is interesting?
Describe a special meal you have hadWhere you had it?
Who you had it with?
What you ate?
And explain why it was special for you?
Describe a shopping center you often go toWhere is it located?
What does it have? 
What do you often do in the shopping center ?
And explain what you like or dislike about it?
Describe a book you read that you enjoy readingWhat type of book it is?
What is it about?
How did you know about it?
And why did you enjoy reading it?
Describe an environmental problem in your hometown.What type of problem is it?
Why did it happen?
How can the problem be controlled?
Describe a wild animal that you like.what it looks like?
what it likes to eat or do?
where it lives?
And explain why you like this animal?
Describe your favorite gadgetWhat is it?
When did you get it?
How often do you use it?
Why is it so important to you?
Describe an impressive English lesson you had and enjoyed.What it was about?
When you had it?
What the teacher did?
And why you enjoyed the lesson?
Describe a person you would like to study or work with.Who this person is?
What this person does?
How long you have known him/her?
And explain why you want to study/ work with this person.
Describe a time when you missed an appointment (doctor).When it was?
Who you made it with?
Why you missed it?
And how you felt about it?
Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result.When it happened?
Who you complained it to?
What you complained about?
And explain why you were happy with the result?
Describe a historical period you would like to know more.When was this era?
How did you learn about it?
What was it famous for?
And explain why you are interested in this era.
Describe a noisy place that you have visited.Where it was?
Why you went there?
Why it was noisy?
And explain how you felt about being there.
Describe a person who you enjoyed talking to at a party.Who is this person?
How did you know him/her?
What do you usually talk about?
And explain why you want to talk to this person?
Describe a time you made a decision to wait for something.When it happened?
What you waited for?
Why you made the decision?
And explain how you felt while waiting?
Describe an object that you think is beautiful.What it was?
How you overcame the difficulties?
Whether you got help?
And explain how you felt after you succeeded?
Describe a friend from your childhood.How you met this friend?
How long you were friends & what you did together?
What made you like him/ her?
Đề thi IELTS Speaking 2023 Phần 2
IELTS Speaking 2023 Part 2

Đề thi IELTS Speaking 2023 Part 3

Giám khảo sẽ hỏi thí sinh một số câu hỏi mang tính chất mở rộng và có liên quan đến chủ đề mà thí sinh đã trình bày từ Speaking Part 2.

20 câu hỏi thường gặp 
Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.Is it important to take photos while traveling?
Can you trust other people’s travel journals on the internet?
Will you go to a foreign country to travel because of the distinct landscape?
What factors affect how people feel about travel?
How can tourists have a good travel experience?
What kinds of comments do travelers typically leave online after a trip?
Describe a water sport you would like to try in the futureWhich is the most popular water sport in your country?
Why do people like to do things near water?
Do you think schools should teach students to swim and why?
Are there many schools teaching swimming?
Do you think it is necessary for everyone to learn to swim?
Do you think the government should spend money on developing facilities for water sports?
Describe a kind of weather you likeHow does the weather affect people’s moods and emotions?
Does the weather influence people’s productivity or engagement in activities?
Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?
Describe a song you likeWhat role do you think music plays in our society?
Do you think music can be a powerful force for good in the world?
What are some of the ways that music can be used to express oneself?
Do you think music can help people to connect with each other?
Describe a special meal you have hadWhat are the benefits of eating a healthy diet?
What are the challenges of eating a healthy diet?
What are some tips for eating a healthy diet?
What kinds of foreign food are popular in your country?
What are the differences between the way young and old people think about new food?
What nation’s identity can be seen in their cuisine?
Describe a shopping center you often go toWhat are the advantages and disadvantages of online shopping?
How has the Internet changed the way people shop?
What are some of the factors that people consider when shopping for clothes?
Do you think it is important to follow fashion trends?
What are some of the things that people can do to save money when shopping?
What are some of the ethical issues related to shopping?
Describe a book you read that you enjoy readingWhat are some of the advantages of reading books?
What are some of the disadvantages of reading books?
Do you think reading books is still important in the digital age?
What are some of the challenges of reading books in the digital age?
What are some of the benefits of reading books to children?
What are some of the challenges of reading books to children?
Describe an environmental problem in your hometown.What are some of the biggest environmental challenges facing your country?
What role do you think individuals can play in protecting the environment?
What are some of the benefits of investing in renewable energy sources?
What are some of the challenges associated with developing and implementing sustainable technologies?
How can governments encourage businesses to adopt more environmentally friendly practices?
What can be done to raise public awareness about environmental issues?
Describe a wild animal that you like.What are the benefits of keeping pets?
What are the challenges of keeping pets?
Do you think zoos are a good place for wild animals?
How can we protect endangered animals?
What is the role of animals in our culture?
What is the future of animals in our society?
Describe your favorite gadgetDo you think artificial intelligence (AI) will have a positive or negative impact on society?
How do you think technology has changed the way we communicate?
What are some of the ways that technology is being used to address environmental problems?
What are some of the challenges of using technology in education?
How do you think technology will change the way we work in the future?
Do you think technology is making us more or less productive?
Describe an impressive English lesson you had and enjoyed.Why do people learn foreign languages?
Why are some people able to learn languages easily?
Grammar or vocabulary, which is more important when learning foreign languages?
What makes a good foreign language teacher?
Describe a person you would like to study or work with.What are the characteristics that good co-workers need?
What benefits if you are surrounded by good co-workers?
What would happen if the co-workers are not good?
Are there values if managers build good relationships with the workers who work underneath them?
Is it good for workers if the company applies sports facilities for them?
Describe a time when you missed an appointment (doctor).How do people memorize?
Is it necessary to ask someone else to remind me to remember?
Why do some people like to remember family history?
How do they find that information?
Does family history help them?
Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result.In Vietnam, what do people often complain most about? 
Do young people complain more?
Is it important for companies to deal with complaints from customers?
Is it possible for a child to learn how to complain?
Do some people complain more than others?
Describe a historical period you would like to know more.Why do so many people think that history is difficult?
How do you study history at school?
Should we talk through movies/videos?
Why preserve old buildings?
Who do you think should pay for old buildings?
What is the most famous old building in Hanoi?
Describe a noisy place that you have visited.Why do you think some people like noisy places?
What harms does noise pollution bring?
How to reduce the harm of noise?
Would you like to work in a noisy place? (Why?/Why not?)
How might the level of urban noise be reduced?
Describe a person who you enjoyed talking to at a party.In which situations do people meet new people?
What do people talk about when they?
Why do they usually talk about these topics?
Do you think people really listen to other people? 
Do people agree when debating important subjects like humanity?
Describe a time you made a decision to wait for something.What do people in your country often do while waiting?
Why do some people like a slow-paced life?
Is being patient good for people? Why?
Are people less patient now than people in the past? Why?
Describe an object that you think is beautiful.Why did people in the past like to create beautiful objects?
Do you think everyone’s beauty concept is different?
Do you see people prefer music to art?
Do you see how the perception of beauty and badness is due to subjective opinions?
Describe a friend from your childhood.Children today use a lot of electronic devices to use social media well or not?
Why should only have a few close friends?Children have friends, what do they help them with?
Do children talk to their parents or friends a lot?
Đề thi IELTS Speaking 2023 Phần 3
IELTS Speaking 2023 Part 3

XEM THÊM: Top 10 Sách Luyện Speaking IELTS Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lưu ý và mẹo trong bài thi IELTS Speaking 2023

Một số lưu ý trước khi thi:

 • Tìm hiểu kỹ cấu trúc bài thi IELTS Speaking. Mỗi phần có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá riêng. Bạn cần nắm rõ cấu trúc bài thi để có sự chuẩn bị tốt nhất.
 • Tập luyện thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nói tiếng Anh là tập luyện thường xuyên. 
 • Chuẩn bị từ vựng và ngữ pháp. Bạn cần tích lũy một lượng từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Giữ bình tĩnh và tự tin. Tâm lý thoải mái và tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking.

Các mẹo đi thi mà bạn có thể tham khảo: 

 • Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và trôi chảy. Tránh sử dụng những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp quá phức tạp hoặc khó hiểu. Hãy nói một cách tự nhiên và trôi chảy như đang nói chuyện với bạn bè.
 • Triển khai câu trả lời đầy đủ và chi tiết. Đừng chỉ trả lời ngắn gọn bằng một hoặc hai câu. Hãy cố gắng triển khai câu trả lời của mình một cách đầy đủ và chi tiết, bao gồm các ý chính, các ví dụ minh họa, và ý kiến cá nhân của bạn.
 • Sử dụng các từ nối và cụm từ chuyển tiếp để kết nối các ý trong câu trả lời. Điều này sẽ giúp câu trả lời của bạn trôi chảy và mạch lạc hơn.
 • Lắng nghe kỹ câu hỏi của giám khảo và trả lời đúng trọng tâm. Đừng trả lời lan man hoặc nói lạc đề.

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking 2023 sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ