Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Với When và While: Kiến Thức Và Bài Tập

Thì quá khứ tiếp diễn với When và While là các cấu trúc nâng cao từ cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn cơ bản. Trong bài viết này, Edmciro hướng dẫn bạn sử dụng 2 cấu trúc này. Sau đó bạn có thể thực hành với các bài tập bên dưới.

Quá khứ tiếp diễn với When và While

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

Công thức quá khứ tiếp diễn với When và While
Công thức quá khứ tiếp diễn với When và While

Thì quá khứ tiếp diễn có thể nhận biết qua một mốc thời gian cụ thể trong quá khứ, ví dụ: At 77 pm last night (Vào 7h tối qua), at this time yesterday (vào thời điểm này ngày hôm qua),… Ngoài ra, “when” (khi) và “while” (trong khi) là 2 từ thường xuất hiện trong các câu chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Cấu trúc quá khứ tiếp diễn với when và while như sau:

 • Khi diễn tả hành động xen vào một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ.
When + S1 + V-ed/ V2, S2 + was/ were + V-ingWhile S1 + was/ were + V-ing, S2 + V-ed/ V2

E.g:

 • The children were playing in the garden when the guests arrived (Những đứa trẻ đang chơi trong vườn khi khách đến)
 • I was waiting for the bus when it suddenly started snowing (Tôi đang đợi xe bus thì trời bắt đầu có tuyết.)
 • I tripped and fell while I was walking down the stairs. (Tôi vấp và ngã khi đang đi xuống cầu thang)
 • Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra trong quá khứ.
When S1 + was/ were + V-ing, S2 + was/ were + V-ingS1 + was/ were + V-ing while S2 + was/ were + V-ing

E.g:

 • While the waiter was taking our order, the chef was preparing the ingredients. (Trong khi người phục vụ đang nhận đơn của chúng tôi, đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu.)
 • When I was cooking dinner, my roommate was listening to music. (Khi tôi đang nấu bữa tối, bạn cùng phòng đang nghe nhạc.)

XEM THÊM: Ngữ Pháp Tiếng Anh: Những Chủ Điểm Quan Trọng + Tài Liệu Ôn Luyện

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn với When và While

Sau khi tìm hiểu về when và while trong thì quá khứ tiếp diễn, bạn có thể áp dụng vào các bài tập sau để nhớ công thức.

XEM THÊM: Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh: Dạng Bài, Cách Làm & Bài Tập

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn với When và While
Bài tập thì quá khứ tiếp diễn với When và While

Exercise: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

 1. I remember that Steve ______ in the final of the ‘coxless four’ at the Olympic Games in Sydney, Australia. The people on the banks ______ as the boat ______ the race.
  1. were rowing – was cheering – were finishing
  2. have been rowing – had cheered – had finished
  3. was rowing – were cheering – was finishing
  4. rowed – cheered – finished
 2. In the exam yesterday, I ______ next to my classmate called Carla and I ______ that she ______ very quickly.
  1. sat – was seeing – was writing
  2. sat – saw – wrote
  3. was sitting – saw – was writing
  4. was sitting – was seeing – was writing
 3. As we ______ the street, the policeman ______ at us.
  1. was crossing – was shouting
  2. crossed – was shouting
  3. were crossing – shouted
  4. crossed – shouted
 4. When I ______ at the station, the station was empty except for three people who ______ for the next train.
  1. arrived – was waiting
  2. arrived – waited
  3. was arriving – waited
  4. was arriving – was waiting
 5. They ______ to the airport when they suddenly ______ that they hadn’t turned off the central heating.
  1. were driving – remembered
  2. drove – were remembering
  3. were driving – were remembering
  4. drove – remembered
 6. I ______ my presentation on my PC when it suddenly ______ down and all my data ______ gone.
  1. was preparing – shut – were
  2. was preparing – was shutting – was
  3. prepared – shut – were
  4. was preparing – shut – was
 7. The people (manage) _______ to leave the flooded villages by 10 o’clock last night.
  1. managed
  2. had managed
  3. manage
  4. were managed
 8. Simon (get)______ lost because he (not take)______ the map with him last week.
  1. will get – doesn’t
  2. gets – hasn’t taken
  3. got – hadn’t taken
  4. got – didn’t take
 9. I (hear)___________ the story before, so I didn’t find it very interesting
  1. hear
  2. had heard
  3. heard
  4. have heard
 10. When Sam (pay)_______________ the bill, we left the restaurant and went home.
  1. pays
  2. had paid
  3. paid
  4. has paid
 11. Yesterday, the road (block)_______ because a lorry (break down) _____________.
  1. was blocked – had broken down
  2. blocked – broke down
  3. blocked – had broken down
  4. was blocked – had been broken down
 12. Anita said she was very sorry for what she (do)_____________.
  1. does
  2. is doing
  3. had done
  4. did
 13. While the teacher was explaining the sum on the blackboard, the children_____________ paper aeroplanes around the classroom.
  1. thrown
  2. was throwing
  3. were throwing
  4. threw
 14. When I ______ my brother to say that I was OK after the accident, he ______ to the

hospital to visit me.

 1. was calling – drove
 2. was calling – were driving
 3. called – was driving
 4. called – drove
 5. The boy next door ______ from the second floor when he ______ the outer wall two days ago.
 1. falls – was painting
 2. was falling – painted
 3. fell – was painting
 4. was falling – was painting
 5. The bus suddenly ______ control when it ______ round the corner and ______ our car.
 1. losed – went – was crashing
 2. had lost – were going – have crashed
 3. was losing – gone
 4. lost – was going – crashed
 5. As I walked past the window, I saw that Paul _________ a cake.
 1. making
 2. to make
 3. made
 4. was making

18. The students __________ (take) a test when the fire alarm __________ (go) off.

 1. were taking / went
 2. took/ was going
 3. took/ went
 4. was taking / went

19. I __________ (watch) TV while my sister __________ (talk) on the phone.

 1. were watching / was talking
 2. was watching / was talking
 3. watched/ was talking
 4. was watching/ talked

20. She __________ (dance) at the party when she __________ (twist) her ankle.

 1. danced/ twisted
 2. was dancing / twisted
 3. were dancing/ were twisting
 4. was dancing/ twisted

ĐÁP ÁN

1-a
2-c
3-c
4-a
5-a
6-a
7-b
8-c
9-b
10-b
11-a
12-c
13-c
14-c
15-c
16-d
17-d
18-a
19-b
20-b

Trên đây là hướng dẫn thì quá khứ tiếp diễn với when và while. Edmicro hy vọng bạn đã có thể áp dụng các kiến thức này để làm các bài chia động từ. 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ