IELTS Speaking Part 3 Sample Band Cao Về 10 Topics Hay

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp bài IELTS Speaking Part 3 Sample theo 10 chủ đề và các lưu ý khi vào phòng thi!

10 chủ đề IELTS Speaking Part 3 Sample

Part 3: Discussion (Thảo luận). 

Yêu cầu thí sinh thảo luận về một chủ đề, thường liên quan tới nội dung đã nói ở phần 2. Thí sinh sẽ thể hiện khả năng suy luận, đánh giá và phản biện của mình. 

Dưới đây là 10 chủ đề về IELTS Speaking Part 3 Sample.

WEATHER – thời tiết 

 • How does the weather affect people’s moods and emotions?

BÀI LÀM

Weather can significantly influence people’s moods and emotions, both positively and negatively. 

Positive effects of weather, for example, exposure to sunlight promotes the production of serotonin, a neurotransmitter associated with happiness and mood elevation.

On the other hand, extreme heat can lead to weariness, irritation, and cognitive decline. Prolonged exposure to cold temperatures can trigger sadness and decreased motivation.

DỊCH 

Thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của con người như thế nào?

Thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng và cảm xúc con người, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. 

Tác động tích cực của thời tiết, ví dụ như việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ thúc đẩy sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hạnh phúc.

Mặt khác, nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến mệt mỏi, khó chịu và suy giảm nhận thức. Tiếp xúc lâu với nhiệt độ lạnh có thể khiến bạn buồn và giảm động lực.

 • Does the weather influence people’s productivity or engagement in activities?

BÀI LÀM

The weather can indeed influence people’s productivity and engagement in activities.

Sunny, pleasant weather is often associated with improved mood, energy levels, and motivation, which can lead to increased productivity and engagement in both work and leisure activities.

Conversely, inclement weather such as heavy rain, cold temperatures, or overcast skies can negatively impact mood and energy, potentially reducing productivity and dampening enthusiasm for various activities.

DỊCH 

Thời tiết có ảnh hưởng đến năng suất hoặc sự tham gia vào các hoạt động của mọi người không?

Có, thời tiết thực sự có thể ảnh hưởng đến năng suất và sự tham gia của mọi người vào các hoạt động. 

Thời tiết nắng ấm, dễ chịu thường được liên kết với tâm trạng, mức năng lượng và động lực cải thiện, điều này có thể dẫn đến tăng năng suất và sự tham gia vào cả công việc và các hoạt động giải trí.

Ngược lại, thời tiết xấu như mưa lớn, nhiệt độ lạnh hoặc bầu trời âm u có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và năng lượng, làm giảm tiềm năng năng suất và làm suy giảm nhiệt huyết đối với các hoạt động khác nhau.

 • Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?

BÀI LÀM

Yes, there are many ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions. 

Firstly, in cold climates, people wear layers of clothing to stay warm. In hot climates, people wear loose-fitting, light-colored clothing to stay cool. This might include a cotton t-shirt, shorts, and sandals. 

Secondly, people in cold climates build homes with insulation to keep the heat in. In hot climates, houses are built with ventilation to keep the heat out. 

Thirdly, crops that are planted in cold climates, can withstand the cold. People in hot climates grow crops that can tolerate heat and drought. 

These are just a few examples of how people adapt their lifestyles to different weather conditions. 

DỊCH 

Có cách nào cụ thể trong lối sống để mọi người thích nghi với các điều kiện thời tiết khác nhau không?

Đúng vậy, có nhiều cách để mọi người điều chỉnh lối sống của mình cho phù hợp với các điều kiện thời tiết khác nhau.

Thứ nhất, ở vùng khí hậu lạnh, mọi người mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm. Ở vùng khí hậu nóng, mọi người mặc quần áo rộng rãi, sáng màu để giữ mát. Điều này có thể bao gồm một chiếc áo phông cotton, quần short và dép.

Thứ hai, người dân ở vùng khí hậu lạnh xây nhà có vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt. Ở vùng khí hậu nóng, nhà được xây có hệ thống thông gió để giữ nhiệt.

Thứ ba, các loại cây trồng ở vùng có khí hậu lạnh có khả năng chịu lạnh. Họ cũng có thể dự trữ thực phẩm cho mùa đông bằng cách đóng hộp hoặc đông lạnh. Người dân ở vùng khí hậu nóng trồng các loại cây có thể chịu được nhiệt và hạn hán.

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách mọi người thích nghi lối sống của họ với các điều kiện thời tiết khác nhau.

WEATHER - thời tiết
WEATHER – thời tiết

FOOD – đồ ăn 

 • What are the benefits of eating a healthy diet?

BÀI LÀM

There are several benefits to eating a balanced diet that enhance our general well-being. 

We may prevent many health issues, improve our physical and mental state, and increase our energy levels by eating nutritious foods.

Physical benefits, such as weight management, can be maintained through a balanced diet rich in fruits, vegetables, and whole grains

Mental benefits, for example, a healthy diet provides the body with the necessary nutrients to cope with stress and anxiety. 

DỊCH 

Lợi ích của việc ăn uống lành mạnh là gì?

Một số lợi ích khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng là giúp nâng cao sức khỏe tổng thể của chúng ta. 

Những lợi ích về thể chất, chẳng hạn như kiểm soát cân nặng, có thể được duy trì thông qua chế độ ăn uống cân bằng giàu trái cây, rau và ngũ cốc. 

Lợi ích về mặt tinh thần, chẳng hạn, một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để đối phó với căng thẳng và lo lắng. 

 • What are the challenges of eating a healthy diet?

BÀI LÀM

Maintaining a healthy diet can present various challenges for many people.

One common obstacle is the availability and accessibility of healthy food options, especially in areas with limited grocery stores or high prices for fresh produce.

Another challenge is the time and effort required to plan, prepare, and cook nutritious meals, which can be difficult to fit into busy schedules.

Finally, cravings for less healthy, more processed foods and the social pressures to indulge in unhealthy options can make it hard to consistently stick to a healthy eating plan.

DỊCH 

Những thách thức của việc ăn một chế độ ăn uống lành mạnh là gì?

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh có thể đưa ra nhiều thách thức đối với nhiều người.

Một trở ngại phổ biến là khả năng tiếp cận và sẵn có của các tùy chọn thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là ở những khu vực có số lượng cửa hàng tạp hóa hạn chế hoặc giá cả của rau quả tươi cao.

Một thách thức khác là thời gian và nỗ lực cần thiết để lập kế hoạch, chuẩn bị và nấu các bữa ăn dinh dưỡng, điều này có thể khó khăn để phù hợp với lịch trình bận rộn.

Cuối cùng, những cơn thèm ăn các loại thực phẩm ít lành mạnh, chế biến nhiều và những áp lực xã hội để thưởng thức các món ăn này có thể khiến việc kiên định với một kế hoạch ăn uống lành mạnh trở nên khó khăn.

 • What are some tips for eating a healthy diet?

BÀI LÀM

I would recommend 4 tips for eating a healthy diet.

The first tip is to base your diet on plenty of fruits, vegetables, and whole grains. 

The second is to control your portions and limit processed, high-sugar foods. 

The third is to stay hydrated by drinking plenty of water. 

Finally, you should cook more meals at home. This gives you more control over the ingredients you use and the portion sizes you eat.

DỊCH 

Một số lời khuyên để có một chế độ ăn uống lành mạnh là gì?

Tôi muốn giới thiệu 4 lời khuyên để có một chế độ ăn uống lành mạnh.

Mẹo đầu tiên là hãy xây dựng chế độ ăn uống của bạn dựa trên nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. 

Thứ hai là kiểm soát khẩu phần ăn và hạn chế thực phẩm chế biến, nhiều đường. 

Thứ ba là uống nhiều nước để giữ cơ thể luôn được cung cấp đủ nước. 

Cuối cùng, bạn nên nấu nhiều bữa ăn hơn ở nhà. Điều này cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các thành phần bạn sử dụng và khẩu phần ăn bạn ăn.

FOOD - đồ ăn
FOOD – đồ ăn

SHOPPING – mua sắm

 • What are the advantages and disadvantages of online shopping?

BÀI LÀM 

Online shopping has become increasingly popular in recent years, and it has both advantages and disadvantages.

One of the main advantages of online shopping is convenience. Shoppers can make purchases anytime, anywhere without having to go to a store physically.

Another advantage of online shopping is the wide range of products available. This makes it easier for buyers to compare prices and find items that suit their needs.

However, one of the biggest disadvantages is the difficulty in accurately assessing the size, fit, and quality of products without being able to see and touch them in person. 

Another disadvantage of online shopping is impulse purchases and unnecessary spending, resulting from the ease and accessibility of online shopping

In conclusion, online shopping has both advantages and disadvantages. 

DỊCH

Mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây và nó có cả ưu điểm và nhược điểm.

Một trong những ưu điểm chính của mua sắm trực tuyến là sự tiện lợi. Người mua có thể thực hiện giao dịch mua bán mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải di chuyển đến cửa hàng

Một ưu điểm khác của mua sắm trực tuyến là có rất nhiều sản phẩm có sẵn. Điều này giúp người mua dễ dàng so sánh giá cả và tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Tuy nhiên, một trong những nhược điểm lớn nhất là khách hàng khó đánh giá chính xác kích thước, chất lượng sản phẩm khi chỉ xem qua ảnh trên màn hình.

Một nhược điểm khác của mua sắm trực tuyến là những khoản chi tiêu không cần thiết, bắt nguồn từ sự dễ tiếp cận của mua sắm trực tuyến.

Tóm lại, mua sắm trực tuyến có cả ưu điểm và nhược điểm. 

 • How has the Internet changed the way people shop?

BÀI LÀM

The Internet has greatly transformed the shopping experience.

Online shopping provides convenience, information, and price transparency that empower consumers.

Moreover, e-commerce has expanded access to a wider product selection beyond traditional stores.

Overall, the Internet has fundamentally changed how people research, discover, and acquire the goods they need.

DỊCH

Internet đã thay đổi cách mọi người mua sắm như thế nào? 

Internet đã cách mạng hóa cách mọi người mua sắm. 

Mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện lợi, thông tin và tính minh bạch về giá cả giúp người tiêu dùng.

Thêm nữa, thương mại điện tử đã mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều lựa chọn sản phẩm hơn so với các cửa hàng truyền thống.

Tóm lại, Internet đã thay đổi căn bản cách mọi người tìm kiếm, khám phá và có được những hàng hóa họ cần.

 • What are some of the factors that people consider when shopping for clothes?

BÀI LÀM

When shopping for clothes, people consider several factors to ensure they are happy with their wardrobe choices. 

The first thing people consider when choosing a clothing piece is comfort, as the clothing must feel good to wear.

The material of the clothes is another significant thing to keep in mind. Consumers often seek quality and durability, wanting garments that will last.

Furthermore, the price point and perceived value of the item are important considerations as well.

In conclusion, people aim to find apparel that meets their needs, preferences, and budgets.

DỊCH

Mọi người cân nhắc những yếu tố gì khi mua sắm quần áo

Khi mua quần áo, mọi người cân nhắc một số yếu tố để đảm bảo họ hài lòng với lựa chọn tủ quần áo của mình.

Điều đầu tiên mọi người cân nhắc khi chọn một bộ quần áo là sự thoải mái, vì quần áo cần thoải mái khi mặc. 

Chất liệu của quần áo cũng là một điều quan trọng cần lưu ý. Người tiêu dùng thường tìm kiếm chất lượng và độ bền, muốn chúng sẽ được sử dụng trong thời gian dài.

Thêm nữa, mức giá và giá trị nhận lại của món đồ cũng là những sự xem xét quan trọng khác khi mua hàng.

Tóm lại, mọi người đều mong muốn tìm được những bộ quần áo đáp ứng nhu cầu, sở thích và ngân sách của họ.

 • Do you think it is important to follow fashion trends?

BÀI LÀM

Following fashion trends is a personal choice. Some people believe that following fashion trends is essential, while others think it is not necessary.

One of the main advantages of following fashion trends is that it can make you more popular and confident. 

However, one of the biggest drawbacks is that it can be expensive.

Another disadvantage of following fashion trends is that it can be stressful. 

In conclusion, whether or not to follow fashion trends is a personal choice. 

DỊCH

Theo bạn, đi theo xu hướng thời trang có quan trọng không?

Đi theo xu hướng thời trang là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Một số người cho rằng việc theo đuổi xu hướng thời trang là cần thiết, trong khi số khác lại cho rằng điều đó là không cần thiết.

Một trong những lợi ích chính của việc chạy theo xu hướng thời trang là nó có thể khiến bạn nổi tiếng và tự tin hơn. 

Tuy nhiên, một trong những nhược điểm lớn nhất là nó có thể đắt tiền. 

Một nhược điểm khác của việc chạy theo xu hướng thời trang là có thể gây căng thẳng. 

Tóm lại, có theo xu hướng thời trang hay không là lựa chọn cá nhân. 

SHOPPING -mua sắm
SHOPPING – mua sắm

IELTS Speaking Part 3 Sample

MOVIES – phim ảnh

 • What can we learn from watching movies? 

BÀI LÀM

Movies can be a powerful source of learning and self-discovery. 

Firstly, movies can help us to empathize with others by allowing us to see the world through their eyes. 

Secondly, movies can teach us about history and culture by presenting events and stories from different periods and places. 

Finally, movies can teach us valuable life lessons about love, friendship, courage, perseverance, and other important qualities. 

DỊCH 

Chúng ta có thể học được gì từ việc xem phim?

Phim ảnh có thể là một nguồn học tập và khám phá bản thân mạnh mẽ. 

Thứ nhất, phim ảnh có thể giúp chúng ta đồng cảm với người khác bằng cách cho phép chúng ta nhìn thế giới qua con mắt của họ. 

Thứ hai, phim ảnh có thể dạy chúng ta về lịch sử và văn hóa bằng cách trình bày các sự kiện và câu chuyện từ những thời kỳ và địa điểm khác nhau.

Cuối cùng, phim ảnh có thể dạy cho chúng ta những bài học cuộc sống quý giá về tình yêu, tình bạn, lòng dũng cảm, sự kiên trì và những phẩm chất quan trọng khác. 

 • Do different age groups like the same kinds of movies?

BÀI LÀM

While there is no definitive answer to this question, as personal tastes differ widely from one another, there are some general trends in movie preferences across different age groups.

Children are typically drawn to movies with bright colors, simple plots, and familiar characters. 

Teenagers tend to prefer movies that are more mature and complex than those aimed at children. 

Young adults are generally open to a wider variety of movies than teenagers. 

Adults may enjoy movies from any genre, but they are often more drawn to movies that are realistic and thought-provoking. 

DỊCH 

Các nhóm tuổi khác nhau có thích cùng một loại phim không?

Mặc dù không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, vì sở thích cá nhân rất khác nhau, nhưng có một số xu hướng chung về sở thích xem phim ở các nhóm tuổi khác nhau.

Trẻ em thường bị cuốn hút vào những bộ phim có màu sắc tươi sáng, cốt truyện đơn giản và các nhân vật quen thuộc. 

Thanh thiếu niên có xu hướng thích những bộ phim trưởng thành và phức tạp hơn những bộ phim hướng đến trẻ em. 

Thanh thiếu niên nhìn chung có xu hướng xem nhiều loại phim hơn thanh thiếu niên. 

Người lớn có thể thích phim thuộc bất kỳ thể loại nào, nhưng họ thường bị thu hút bởi những bộ phim thực tế và kích thích tư duy hơn. 

 • Do men and women like to watch exactly the same types of films?

BÀI LÀM

There are some general trends in movie preferences between men and women, but there is also a lot of overlap.

Men are typically more drawn to action, adventure, and science fiction movies. 

Women are more likely to enjoy comedies, dramas, and romances. 

Of course, there are many men who enjoy comedies, dramas, and romances, and there are many women who enjoy action, adventure, and science fiction movies. 

Ultimately, the best way to find out what kind of movies a particular person likes is to ask them.

DỊCH 

Đàn ông và phụ nữ có thích xem những loại phim giống nhau không?

Có một số xu hướng chung về sở thích xem phim giữa nam và nữ, nhưng cũng có sở thích phù hợp cho cả hai giới.

Đàn ông thường bị thu hút bởi các bộ phim hành động, phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. 

Phụ nữ có nhiều khả năng thích phim hài, phim truyền hình và phim lãng mạn hơn. 

Tất nhiên, có nhiều đàn ông thích phim hài, phim truyền hình và phim lãng mạn, còn có nhiều phụ nữ thích phim hành động, phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. Cuối cùng, cách tốt nhất để biết thể loại phim mà một người cụ thể thích là hỏi họ.

MOVIES - phim ảnh
MOVIES – phim ảnh

BOOKS – sách

 • What are some of the advantages and disadvantages of reading books?

BÀI LÀM

There are several advantages to reading books. 

Reading books can help to improve cognitive function, including memory, concentration, and critical thinking skills.

Reading books can also help to expand your vocabulary. 

Moreover, reading books can help to enhance empathy. 

Finally, reading books can help to improve sleep.. 

On the other hand, one of the disadvantages of reading books is time-consuming. Reading books can also be eye-straining, especially if you read for long periods of time. 

Overall, the advantages of reading books outweigh the disadvantages. 

DỊCH

Một số lợi ích và nhược điểm của việc đọc sách là gì?

Có một số lợi ích khi đọc sách. 

Đọc sách có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, sự tập trung và kỹ năng tư duy phản biện. 

Đọc sách cũng có thể giúp mở rộng vốn từ vựng của bạn.

Hơn nữa, đọc sách có thể giúp tăng cường sự đồng cảm.

Cuối cùng, đọc sách có thể giúp cải thiện giấc ngủ. 

Mặt khác, một trong những nhược điểm của việc đọc sách là tốn thời gian. 

Đọc sách cũng có thể gây mỏi mắt, đặc biệt nếu bạn đọc trong thời gian dài. 

Nhìn chung, lợi ích của việc đọc sách lớn hơn những bất lợi. 

 • Do you think reading books is still important in the digital age?

BÀI LÀM

Yes, I do think reading books is still important in the digital age. In fact, I think it may be more important than ever before.

Firstly, books can help us to escape from the distractions of the digital world. 

Secondly, books can help us to develop our critical thinking skills. 

Thirdly, books can help us to empathize with others. 

Moreover, books can help us to improve our writing skills. 

Of course, there are many other ways to get information and entertainment in the digital age. But I believe that reading books is still one of the best ways to learn, grow, and connect with others.

DỊCH

Bạn có nghĩ đọc sách vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số?

Đúng, tôi nghĩ đọc sách vẫn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Trên thực tế, tôi nghĩ nó có thể quan trọng hơn bao giờ hết.

Thứ nhất, sách có thể giúp chúng ta thoát khỏi những phiền nhiễu của thế giới kỹ thuật số. 

Thứ hai, sách có thể giúp chúng ta phát triển kỹ năng tư duy phản biện. 

Thứ ba, sách có thể giúp chúng ta đồng cảm với người khác. 

Hơn nữa, sách có thể giúp chúng ta cải thiện kỹ năng viết của mình. 

Tất nhiên, có nhiều cách khác để có được thông tin và giải trí trong thời đại kỹ thuật số. Nhưng tôi tin rằng đọc sách vẫn là một trong những cách tốt nhất để học hỏi, phát triển và kết nối với người khác.

 • What are some of the challenges of reading books in the digital age?

BÀI LÀM

Reading books in the digital age presents several challenges.

The digital world is full of distractions that can make it difficult to focus on reading.

Moreover, the vast number of books available online can make it difficult to find good quality books that match your interests. 

Despite these challenges, reading books remains an important and rewarding activity. 

DỊCH

Một số thách thức của việc đọc sách trong thời đại kỹ thuật số là gì?

Đọc sách trong thời đại kỹ thuật số đặt ra một số thách thức.

Thế giới kỹ thuật số đầy rẫy những phiền nhiễu có thể khiến bạn khó tập trung vào việc đọc. 

Hơn nữa, số lượng sách khổng lồ có sẵn trên mạng có thể khiến bạn khó tìm được những cuốn sách chất lượng tốt phù hợp với sở thích của mình. 

Bất chấp những thách thức này, đọc sách vẫn là một hoạt động quan trọng và bổ ích.

 • What are some of the benefits and challenges of reading books to children?

BÀI LÀM

Reading books to children is a valuable activity that offers numerous benefits.

Reading exposes children to new vocabulary.

Reading sparks children’s imaginations and encourages them to think creatively. 

Stories can teach children about important values, such as honesty, kindness, and respect. 

While reading to children offers significant benefits, there are also some challenges that parents and caregivers may encounter. 

In today’s digital age, children are exposed to a multitude of distractions.

Parents and caregivers often have busy schedules, making it challenging to dedicate time for regular reading sessions. 

DỊCH

Một số lợi ích và thách thức của việc đọc sách cho trẻ em là gì?

Đọc sách cho trẻ là một hoạt động có giá trị mang lại nhiều lợi ích.

Đọc sách giúp trẻ tiếp cận với từ vựng.

Việc đọc khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ và khuyến khích chúng suy nghĩ sáng tạo. 

Những câu chuyện có thể dạy trẻ về những giá trị quan trọng như sự trung thực, lòng tốt và sự tôn trọng. 

Mặc dù việc đọc sách cho trẻ mang lại những lợi ích đáng kể nhưng cũng có một số thách thức mà cha mẹ và người chăm sóc có thể gặp phải.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, trẻ em phải đối mặt với vô số phiền nhiễu.

Cha mẹ và người chăm sóc thường có lịch trình bận rộn, khiến việc dành thời gian cho các buổi đọc sách thường xuyên trở nên khó khăn. 

BOOKS - sách
BOOKS – sách

MUSIC – âm nhạc 

 • What role do you think music plays in our society?

BÀI LÀM

Music plays a profound role in our society, serving as a universal language that transcends cultural and geographical boundaries.

Music helps us express and process emotions, allowing individuals to connect with their inner selves. 

Music serves as a cornerstone of cultural identity, reflecting the traditions, values, and beliefs of diverse communities. 

Music is a form of entertainment, providing enjoyment, relaxation, and escape from the daily. 

As we continue to explore and appreciate the diverse world of music, we deepen our understanding of ourselves, our communities, and the human experience as a whole.

DỊCH

Bạn nghĩ âm nhạc đóng vai trò gì trong xã hội chúng ta?

Âm nhạc đóng một vai trò sâu sắc trong xã hội chúng ta, đóng vai trò như một ngôn ngữ phổ quát vượt qua ranh giới văn hóa và địa lý.

Âm nhạc giúp chúng ta thể hiện và xử lý cảm xúc, cho phép mỗi cá nhân kết nối với nội tâm của mình. 

Âm nhạc đóng vai trò là nền tảng của bản sắc văn hóa, phản ánh truyền thống, giá trị và tín ngưỡng của các cộng đồng đa dạng. 

Âm nhạc là một hình thức giải trí, mang lại sự thích thú, thư giãn và thoát khỏi cuộc sống thường ngày. 

Khi chúng tôi tiếp tục khám phá và đánh giá cao thế giới âm nhạc đa dạng, chúng tôi hiểu sâu hơn về bản thân, cộng đồng và trải nghiệm của con người nói chung.

 • Do you think music can be a powerful force for good in the world?

BÀI LÀM

Yes, I believe music can be a powerful force for good in the world.

Music can be used to inspire people to achieve their goals, overcome challenges, and make a difference in the world.

Music can bring people together from different cultures and backgrounds. 

Music can be used to raise awareness of important issues such as poverty, hunger, and disease. 

Overall, I believe that music is a powerful tool that can be used to make the world a better place.

DỊCH

Bạn có nghĩ rằng âm nhạc có thể là một động lực mạnh mẽ mang lại điều tốt đẹp cho thế giới không?

Vâng, tôi tin rằng âm nhạc có thể là một động lực mạnh mẽ hướng tới những điều tốt đẹp trên thế giới.

Âm nhạc có thể được sử dụng để truyền cảm hứng cho mọi người đạt được mục tiêu, vượt qua thử thách và tạo nên sự khác biệt trên thế giới. 

Âm nhạc có thể gắn kết mọi người từ các nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau lại với nhau.

Âm nhạc có thể được sử dụng để nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng như nghèo đói và bệnh tật.

Nhìn chung, tôi tin rằng âm nhạc là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

 • What are some of the ways that music can be used to express oneself?

BÀI LÀM

Music is a powerful tool for self-expression, allowing individuals to convey their emotions, thoughts, and experiences in a way that words alone cannot capture. 

Lyrics, the words in a song, provide a direct and powerful way to express emotions, thoughts, and experiences.

Through the use of improvisation and performance, the act of creating music spontaneously, allows musicians to express themselves in a truly personal and unrestrained way. 

DỊCH

Một số cách mà âm nhạc có thể được sử dụng để thể hiện bản thân là gì?

Âm nhạc là một công cụ mạnh mẽ để thể hiện bản thân, cho phép các cá nhân truyền đạt cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm của mình theo cách mà chỉ ngôn từ không thể diễn tả được.

Lời bài hát, những từ trong bài hát, mang đến một cách trực tiếp và mạnh mẽ để thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm.

Thông qua việc sử dụng khả năng ứng biến và biểu diễn, hành động tạo ra âm nhạc một cách tự nhiên, cho phép các nhạc sĩ thể hiện bản thân một cách thực sự cá nhân và không bị gò bó.

 • Do you think music can help people to connect with each other?

BÀI LÀM

Absolutely! Music can connect people in a way that words sometimes cannot, fostering a sense of shared experience and understanding. 

Participating in shared musical experiences, such as attending concerts, singing karaoke, or playing music together, can create a sense of community and belonging. 

Music can be a powerful tool for non-verbal communication, allowing people to express emotions and ideas that may be difficult to put into words. 

Music can introduce people to different cultures and traditions, fostering understanding and appreciation of diverse perspectives. 

DỊCH

Bạn có nghĩ âm nhạc có thể giúp mọi người kết nối với nhau không?

Tuyệt đối! Âm nhạc có thể kết nối mọi người theo cách mà ngôn từ đôi khi không thể làm được, nuôi dưỡng cảm giác chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết.

Việc tham gia vào những trải nghiệm âm nhạc chung, chẳng hạn như tham dự các buổi hòa nhạc, hát karaoke hoặc chơi nhạc cùng nhau, có thể tạo ra cảm giác cộng đồng và thân thuộc.

Âm nhạc có thể là một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp phi ngôn ngữ, cho phép mọi người bày tỏ những cảm xúc và ý tưởng khó diễn đạt thành lời. 

Âm nhạc có thể giới thiệu cho mọi người những nền văn hóa và truyền thống khác nhau, thúc đẩy sự hiểu biết và đánh giá cao những quan điểm đa dạng. 

MUSIC -âm nhạc
MUSIC – âm nhạc

ENVIRONMENT – môi trường 

 • What are some of the biggest environmental challenges facing your country?

BÀI LÀM

Vietnam faces a multitude of environmental challenges, some of the biggest problems are air and water pollution to deforestation and biodiversity loss. 

Rapid industrialization and urbanization have led to severe air pollution, particularly in major cities like Hanoi and Ho Chi Minh City.

Water resources are under immense pressure from industrial and agricultural activities, leading to widespread water pollution.

The forests have been rapidly declining due to logging, agricultural expansion, and infrastructure development. 

DỊCH

Một số thách thức môi trường lớn nhất mà đất nước bạn phải đối mặt là gì?

Việt Nam phải đối mặt với vô số thách thức về môi trường, một số vấn đề môi trường lớn nhất là ô nhiễm không khí và nước đến nạn phá rừng và mất đa dạng sinh học.

Công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài nguyên nước đang chịu áp lực rất lớn từ các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng.

Rừng đang bị suy giảm nhanh chóng do khai thác gỗ, mở rộng nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng.

 • What role do you think individuals can play in protecting the environment?

BÀI LÀM

Individuals play a crucial role in protecting the environment. While large-scale changes and policies are essential, individual actions can collectively make a significant impact. There are some ways individuals can contribute to environmental protection:

Consciously reduce consumption of goods and materials, especially single-use items that generate waste.

Properly recycle waste materials, such as paper, plastic, glass, and metal, to reduce landfill usage and conserve resources. 

Finally, conserve water usage by taking shorter showers, fixing leaky faucets, and using water-efficient appliances.

DỊCH

Bạn nghĩ cá nhân có thể đóng vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường?

Con người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Mặc dù những thay đổi và chính sách quy mô lớn là cần thiết nhưng các hành động riêng lẻ có thể tạo ra tác động đáng kể. Có một số cách cá nhân có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường:

Có ý thức giảm tiêu thụ hàng hóa và vật tư, đặc biệt là những mặt hàng sử dụng một lần tạo ra chất thải.

Tái chế đúng cách các vật liệu phế thải, chẳng hạn như giấy, nhựa, thủy tinh và kim loại, để giảm việc sử dụng bãi chôn lấp và bảo tồn tài nguyên.

Cuối cùng, hãy tiết kiệm lượng nước sử dụng bằng cách tắm với thời gian ngắn hơn, sửa vòi nước bị rò rỉ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước.

 • What are some of the benefits of investing in renewable energy sources?

BÀI LÀM

Investing in renewable energy sources offers a multitude of benefits.

Renewable energy sources are inherently clean and sustainable, producing zero or minimal greenhouse gas emissions and pollutants.

Renewable energy sources are domestically available and inexhaustible, reducing reliance on imported fossil fuels and enhancing energy independence.

Investing in renewable energy demonstrates a commitment to environmental stewardship and positions countries as leaders in the global transition to sustainable energy. 

DỊCH

Một số lợi ích của việc đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo là gì?

Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo mang lại vô số lợi ích.

Các nguồn năng lượng tái tạo vốn sạch và bền vững, không tạo ra hoặc tạo ra lượng khí thải nhà kính và chất gây ô nhiễm ở mức tối thiểu.

Các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn trong nước và vô tận, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và tăng cường sự độc lập về năng lượng.

Đầu tư vào năng lượng tái tạo thể hiện cam kết quản lý môi trường và đưa các quốc gia trở thành những quốc gia dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng bền vững.

 • What are some of the challenges associated with developing and implementing sustainable technologies?

BÀI LÀM

Developing and implementing sustainable technologies present a range of challenges that need to be addressed to ensure their widespread adoption and effectiveness. 

Sustainable technologies often require significant upfront investments in research, development, and infrastructure, making them more expensive than conventional technologies.

Some sustainable technologies may face performance limitations. For instance, renewable energy sources like solar and wind power are intermittent, requiring energy storage solutions. 

Addressing global environmental challenges requires international cooperation and collaboration. 

DỊCH

Một số thách thức liên quan đến việc phát triển và triển khai các công nghệ bền vững là gì?

Việc phát triển và triển khai các công nghệ bền vững đặt ra nhiều thách thức cần được giải quyết để đảm bảo tính hiệu quả và áp dụng rộng rãi của chúng.

Các công nghệ bền vững thường đòi hỏi đầu tư ban đầu đáng kể vào nghiên cứu, phát triển và cơ sở hạ tầng, khiến chúng đắt hơn các công nghệ thông thường.

Một số công nghệ bền vững có thể phải đối mặt với những hạn chế về hiệu suất. Ví dụ, các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió không liên tục, đòi hỏi phải có giải pháp lưu trữ năng lượng.

Giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

ENVIRONMENT -môi trường
ENVIRONMENT – môi trường

ANIMALS – động vật 

 • What are the benefits of keeping pets?

BÀI LÀM

There are many benefits of keeping pets.

Pets can provide companionship and help reduce feelings of loneliness. 

Studies have shown that petting animals can lower blood pressure, reduce stress hormones, and ease anxiety. 

Caring for a pet can teach children responsibility and compassion. Children who grow up with pets are often more empathetic and caring than those who do not.

DỊCH

Nuôi thú cưng có lợi ích gì? 

Có rất nhiều lợi ích của việc nuôi thú cưng.

Thú cưng có thể mang lại sự đồng hành và giúp giảm bớt cảm giác cô đơn. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vuốt ve động vật có thể làm giảm huyết áp, giảm hormone gây căng thẳng và giảm bớt lo lắng. 

Chăm sóc thú cưng có thể dạy trẻ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Những đứa trẻ lớn lên cùng thú cưng thường đồng cảm và quan tâm hơn những đứa trẻ không nuôi thú cưng.

 • What are the challenges of keeping pets?

BÀI LÀM

Owning a pet can be a rewarding experience, but it also comes with its own set of challenges.

Pets require a significant amount of time and attention. They need to be fed, walked, exercised, and played with on a regular basis. 

Pets can be expensive to care for. This includes the cost of food, veterinary care, grooming, and supplies.

Some pets shed a lot of fur. This can be a problem if you are allergic to pet dander or if you have to vacuum your home frequently.

DỊCH

Những thách thức của việc nuôi thú cưng là gì?

Sở hữu một con vật cưng có thể là một trải nghiệm bổ ích nhưng nó cũng đi kèm với những thách thức riêng.

Thú cưng đòi hỏi một lượng thời gian và sự chú ý đáng kể. Chúng cần được cho ăn, đi dạo, tập thể dục và chơi đùa thường xuyên.

Chăm sóc thú cưng có thể tốn kém. Điều này bao gồm chi phí thức ăn, chăm sóc thú y, chải chuốt và vật tư.

Một số vật nuôi rụng rất nhiều lông. Đây có thể là vấn đề nếu bạn bị dị ứng với lông thú cưng hoặc nếu bạn phải hút bụi nhà thường xuyên.

 • Do you think zoos are a good place for wild animals?

BÀI LÀM

Whether zoos are a good place for wild animals is a complex issue with no easy answer. There are both pros and cons to consider.

On the bright side, zoos can play a role in conservation by breeding endangered species and raising awareness about the importance of conservation.  

Zoos can also provide researchers with access to animals for study, which can help us to learn more about animal behavior and biology.

On the other hand, animals are often kept in unnatural and cramped conditions. They may not be able to engage in their natural behaviors.

It is important to be aware of the potential benefits and drawbacks of zoos before forming an opinion on this issue.

DỊCH

Bạn có nghĩ sở thú là nơi tốt cho động vật hoang dã không?

Liệu vườn thú có phải là nơi tốt cho động vật hoang dã hay không là một vấn đề phức tạp và không có câu trả lời dễ dàng. Có cả ưu và nhược điểm cần xem xét.

Về mặt tích cực, các vườn thú có thể đóng vai trò bảo tồn bằng cách nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn.

Vườn thú cũng có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu khả năng tiếp cận động vật để nghiên cứu, điều này có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về hành vi và sinh học của động vật.

Mặt khác, động vật thường bị nhốt trong điều kiện thiếu tự nhiên và chật chội. Họ có thể không thể tham gia vào các hành vi tự nhiên của họ.

Điều quan trọng là phải nhận thức được những lợi ích và hạn chế tiềm ẩn của vườn thú trước khi đưa ra ý kiến ​​về vấn đề này.

 • How can we protect endangered animals?

BÀI LÀM

There are some key steps we can take to safeguard these precious species.

Preserving and restoring natural habitats is essential for the survival of endangered species. 

Strengthening anti-poaching laws, enforcing regulations, and raising awareness about the consequences of poaching are crucial steps.

Captive breeding programs can play a vital role in preserving endangered species, particularly those facing immediate extinction. 

By working together and taking concerted action, we can protect endangered species, preserve biodiversity, and ensure the health of our planet for future generations.

DỊCH

Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng?

Có một số bước quan trọng chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ những loài quý giá này.

Bảo tồn và khôi phục môi trường sống tự nhiên là điều cần thiết cho sự sống còn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

Tăng cường luật chống săn trộm, thực thi các quy định và nâng cao nhận thức về hậu quả của nạn săn trộm là những bước quan trọng.

Các chương trình nhân giống nuôi nhốt có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là những loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngay lập tức. 

Bằng cách làm việc cùng nhau và phối hợp hành động, chúng ta có thể bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sức khỏe của hành tinh chúng ta cho các thế hệ tương lai.

ANIMAL - IELTS Speaking Part 3 Sample về động vật
ANIMAL – động vật

TECHNOLOGY – công nghệ

 • Nowadays, people are using their smartphones and computers to communicate with each other. Do you think this is a positive or negative trend?

BÀI LÀM

The use of smartphones and computers for communication is a trend with both positive and negative aspects. 

On the positive side, it connects people globally and enables remote work. 

However, overuse can lead to addiction, reduce face-to-face interactions, and foster misinformation. 

Ultimately, the impact depends on how individuals use these devices responsibly and in moderation.

DỊCH

Ngày nay, mọi người đang sử dụng điện thoại thông minh và máy tính để liên lạc với nhau. Bạn nghĩ đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực?

Việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính để liên lạc đang là xu hướng có cả mặt tích cực và tiêu cực.

Về mặt tích cực, nó kết nối mọi người trên toàn cầu và cho phép làm việc từ xa.

Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức có thể dẫn đến nghiện, giảm tương tác trực diện và nuôi dưỡng thông tin sai lệch.

Cuối cùng, tác động phụ thuộc vào cách các cá nhân sử dụng các thiết bị này một cách có trách nhiệm và điều độ.

 • In what ways has technology changed society?

BÀI LÀM

Technology has significantly changed society by revolutionizing communication, creating new job opportunities, transforming how we access information and entertainment, and increasing global connectivity. 

However, it has also raised concerns about privacy and cybersecurity.

DỊCH

Công nghệ đã thay đổi xã hội theo những cách nào?

Công nghệ đã thay đổi đáng kể xã hội bằng cách cách mạng hóa truyền thông, tạo cơ hội việc làm mới, thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin và giải trí cũng như tăng cường kết nối toàn cầu.

Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về quyền riêng tư và an ninh mạng.

 • Do you think that the advance of technology has improved standards of education in schools?

BÀI LÀM

Yes, I believe that the advance of technology has improved standards of education in schools. 

It has enhanced the learning experience through interactive tools, access to a wealth of information, and the ability to tailor education to individual needs. 

However, its effectiveness depends on how well it’s integrated into the curriculum and how teachers and students use it.

DỊCH

Bạn có nghĩ rằng sự tiến bộ của công nghệ đã cải thiện tiêu chuẩn giáo dục trong trường học?

Đúng, tôi tin rằng sự tiến bộ của công nghệ đã cải thiện tiêu chuẩn giáo dục trong trường học.

Nó đã nâng cao trải nghiệm học tập thông qua các công cụ tương tác, khả năng tiếp cận nguồn thông tin phong phú và khả năng điều chỉnh giáo dục phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Tuy nhiên, hiệu quả của nó phụ thuộc vào việc nó được tích hợp vào chương trình giảng dạy tốt như thế nào cũng như cách giáo viên và học sinh sử dụng nó như thế nào.

 • Do you think that people rely too much on technology nowadays?

BÀI LÀM 

Yes, people do tend to rely heavily on technology today. 

It has become an integral part of our daily lives, impacting everything from communication to work and leisure. 

While technology offers numerous benefits, it’s essential to maintain a balance to ensure that we don’t become overly dependent on it, which can have adverse effects on social interactions and well-being.

DỊCH 

Bạn có nghĩ rằng ngày nay mọi người phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ không?

Đúng, ngày nay mọi người có xu hướng phụ thuộc nhiều vào công nghệ.

Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tác động đến mọi thứ từ giao tiếp đến công việc và giải trí.

Mặc dù công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng điều cần thiết là phải duy trì sự cân bằng để đảm bảo rằng chúng ta không trở nên quá phụ thuộc vào nó, điều này có thể gây ra những tác động bất lợi đến tương tác xã hội và sức khỏe.

TECHNOLOGY -IELTS Speaking Part 3 Sample về công nghệ
TECHNOLOGY – công nghệ

HEALTH – sức khỏe

 • What are the most popular ways of keeping healthy in your country?

BÀI LÀM

In my country, the most popular ways to stay healthy include regular exercise like jogging and going to the gym, a focus on balanced and nutritious diets, and an increasing awareness of mental health through practices like mindfulness and meditation. 

Health check-ups and preventative measures are also encouraged to maintain overall well-being.

DỊCH

Những cách phổ biến nhất để giữ sức khỏe ở nước bạn là gì?

Ở đất nước tôi, những cách phổ biến nhất để giữ sức khỏe bao gồm tập thể dục thường xuyên như chạy bộ và đến phòng tập thể dục, tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần thông qua các phương pháp thực hành như chánh niệm và thiền định.

Kiểm tra sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa cũng được khuyến khích để duy trì sức khỏe tổng thể.

 • Why do you think some people continue bad habits when they know that they are damaging to their health?

BÀI LÀM

People continue bad habits despite knowing their health risks due to immediate gratification, habit persistence, social influences, and differing perceptions of risk.

Short-term rewards often overshadow long-term consequences, making change challenging. Social circles and environmental factors can also reinforce bad habits.

Additionally, some individuals may underestimate the severity of health risks or believe they can quit when necessary.

DỊCH

Bạn nghĩ tại sao một số người tiếp tục những thói quen xấu khi họ biết rằng chúng đang gây hại cho sức khỏe của họ?

Mọi người tiếp tục những thói quen xấu mặc dù biết rõ những rủi ro về sức khỏe của mình do sự hài lòng ngay lập tức, sự kiên trì của thói quen, ảnh hưởng xã hội và nhận thức khác nhau về rủi ro.

Những phần thưởng ngắn hạn thường làm lu mờ những hậu quả lâu dài, khiến cho sự thay đổi trở nên khó khăn. Vòng tròn xã hội và các yếu tố môi trường cũng có thể củng cố những thói quen xấu.

Ngoài ra, một số cá nhân có thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của rủi ro sức khỏe hoặc tin rằng họ có thể bỏ thuốc khi cần thiết.

 • How can people be encouraged to stay healthy?

BÀI LÀM 

Encouraging people to maintain a healthy lifestyle involves education and awareness, accessible healthcare, incentives, supportive community environments, shifts in societal norms, government policies, and equipping individuals with knowledge and life skills.

Personal responsibility for health is also crucial.

DỊCH 

Làm thế nào mọi người có thể được khuyến khích để giữ sức khỏe?

Khuyến khích mọi người duy trì lối sống lành mạnh bao gồm giáo dục và nhận thức, chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, khuyến khích, môi trường cộng đồng hỗ trợ, thay đổi chuẩn mực xã hội, chính sách của chính phủ và trang bị cho cá nhân kiến ​​thức và kỹ năng sống.

Trách nhiệm cá nhân đối với sức khỏe cũng rất quan trọng.

 • Do you think people have become more health-conscious in recent years?

BÀI LÀM

Yes, people have indeed become more health-conscious in recent years. 

The easy access to health information, the awareness of rising healthcare costs, the growth of the fitness industry, and concerns about the environment have all contributed to this positive trend.

DỊCH

Bạn có nghĩ mọi người đã trở nên có ý thức hơn về sức khỏe trong những năm gần đây không?

Đúng vậy, mọi người thực sự đã trở nên có ý thức hơn về sức khỏe trong những năm gần đây.

Việc dễ dàng tiếp cận thông tin sức khỏe, nhận thức về chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, sự phát triển của ngành thể dục và những lo ngại về môi trường đều góp phần vào xu hướng tích cực này.

HEALTH - IELTS Speaking Part 3 Sample về sức khỏe
HEALTH – sức khỏe

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Lưu ý khi trả lời IELTS Speaking Part 3

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 3, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

 • Sử dụng thì phù hợp: Thí sinh cần sử dụng thì, từ vựng và ngữ pháp chính xác. Thí sinh không nên học thuộc các từ vựng IELTS Speaking Part 3 Sample nêu trên mà hãy chọn những từ hợp với cách nói của bản thân.
 • Trình bày rõ ràng, mạch lạc: Sắp xếp ý tưởng hợp lý và dùng các liên từ để nối chúng.
 • Thể hiện sự tự tin: Thí sinh cần thể hiện sự tự tin khi nói. Thí sinh cần nhìn thẳng vào giám khảo và nói với giọng điệu rõ ràng, dứt khoát.
 • Luyện phát âm: Thí sinh có thể đọc thành lời những văn bản tiếng Anh để luyện cách phát âm.

LUYỆN TẬP THÊM TẠI: 

Việc luyện tập thường xuyên IELTS Speaking Part 3 Sample sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói và phản xạ. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ