Music Vocabulary IELTS (Âm Nhạc): Tổng Hợp Chi Tiết Nhất

Music Vocabulary IELTS – từ vựng về âm nhạc là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Hãy cùng Edmicro đi tìm hiểu bộ từ vựng về âm nhạc chi tiết nhất nhé!

Music Vocabulary IELTS- từ vựng âm nhạc
Music Vocabulary IELTS- từ vựng âm nhạc

Music Vocabulary IELTS – Band

Music Vocabulary IELTS Band – ban nhạc
Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Acoustic (adj)
/əˈkuːstɪk/

Thuộc về âm thanh, âm học
She prefers acoustic music to electronic music.
→ Cô ấy thích nhạc acoustic hơn nhạc điện tử.
Electronic music (n)/ɪˌlektrɒnɪk ˈmjuːzɪk/ Nhạc điện tửElectronic music is gaining popularity in recent years. 
→ Nhạc điện tử đang trở nên thịnh hành trong những năm gần đây. 
Amplifier (n)
/ˈæmplɪfaɪər/
bộ khuếch đại âm thanhHe turned up the volume on his amplifier and started playing the electric guitar.
→ Anh ấy tăng âm lượng trên bộ khuếch đại âm thanh và bắt đầu chơi đàn guitar điện.
Band (n)
/bænd/
ban nhạc, nhóm nhạc
They formed a band when they were in high school and have been playing together ever since.
→ Họ lập một ban nhạc khi họ còn học trung học và đã chơi cùng nhau từ đó đến nay.
Bass (n)
/beɪs/Âm trầm, tiếng trống, đàn bassHe plays the bass in a rock band.
→ Anh ấy chơi đàn bass trong một ban nhạc rock.
Chord (n)
/kɔːrd/
hợp âm, cung
He taught me how to play some basic chords on the piano.
→ Anh ấy dạy tôi cách chơi một số hợp âm cơ bản trên đàn piano.
Brass band (n)/ˌdʌb.əl ˈmeɪ.dʒər/Ban nhạc kèn đồngThe brass band is coming into town to play for the moon festival. 
→  Ban nhạc kèn đồng sẽ đến thị trấn để chơi nhạc cho lễ hội trăng tròn. 
Perform (v)/pəˈfɔːrm/biểu diễn, trình diễnThe band performed with all their heart at their first concert. 
→ Ban nhạc biểu diễn bằng cả trái tim ở concert đầu của họ. 
Rehearse (v)/rɪˈhɜːrs/Tập dượt, diễn tậpThey rehearse several times before their official performance because it is a crucial event. 
→ Họ tập dượt nhiều lần trước bài diễn chính thức vì đây là một sự kiện quan trọng. 
Record (v)/rɪˈkɔːrd/Thu âm, ghi âmThe band recorded their latest songs up until 5 am. 
→ Ban nhạc thu âm bài hát mới của họ đến tận 5 giờ sáng. 
Tour (v,n)/tʊər/Tour diễn, đi lưu diễn, đi tourTaylor Swift’s latest world tour is a major success. 
→ Tour quốc tế mới nhất của Taylor Swift là một thành công lớn. 

Music Vocabulary IELTS – Instrument

Music Vocabulary IELTS Instrument – nhạc cụ
Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Violin (n)
/ˌvaɪəˈlɪn/

Đàn violin, vĩ cầm
She plays the violin in the school orchestra.
→ Cô ấy chơi đàn violin trong dàn nhạc của trường.
Saxophone (n)/ˈsæksəfəʊn/Kèn saxophoneThe saxophone is often used in jazz music, but it can also be played in other genres, such as blues, rock, or pop.
→ Kèn saxophone thường được chơi cùng nhạc jazz, nhưng cũng có thể chơi cùng các dòng nhạc khác, như blues, rock, hoặc pop. 
Harp (n)
/hɑːrp/
Đàn hạcShe plays the harp in the church choir.
→ Cô ấy chơi đàn hạc trong dàn hợp xướng nhà thờ.
Organ (n)
/ˈɔːrɡən/
đàn organ, đàn ống
He plays the organ in the cathedral every Sunday.
→ Anh ấy chơi đàn organ trong nhà thờ lớn mỗi chủ nhật.
Recorder (n)
/rɪˈkɔːrdər/Sáo recorderShe plays the recorder in the school band.
→ Cô ấy chơi sáo recorder trong ban nhạc của trường.
Trombone (n)
/trɒmˈbəʊn/ 
Kèn trombone
I’m always amazed by the strong sounds made by a trombone
→ Tôi luôn bất ngờ với âm thanh mạnh mẽ từ kèn trombone. 
Xylophone (n)/ˈzaɪləfəʊn/Đàn xi lô phôn, đàn mộc cầmThe Xylophone is a traditional musical instrument which is popularly used in many ethnic groups in Vietnam’s Central Highlands.
→ Đàn mộc cầm là một nhạc cụ truyền thống, thường được sử dụng rộng rãi bởi các nhóm dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên Việt Nam.
Mandolin (n)/ˌmændəˈlɪn/ Đàn mandolin, măng cầmThe Mandolin has been around for hundreds of years and can be found in countless countries.
→ Đàn măng cầm đã tồn tại qua cả trăm năm, và có thể được tìm thấy ở vô vàn quốc gia. 

Music Vocabulary IELTS – Bộ phận nhạc cụ

Music Vocabulary IELTS Instrument – bộ phận nhạc cụ
Key (n)/kiː/ Phím đàn (trên piano, keyboard…)A typical full-sized piano has 88 keys.
→ Một cây piano kích cỡ đầy đủ có 88 phím đàn. 
Bow (n)/bəʊ/Cây vĩ (dùng để chơi violin, cello…)Violin bows can be made of wood or a composite type of material.
→ Cây vĩ violin có thể được làm từ gỗ hoặc chất liệu tổng hợp. 
Mouthpiece (n)/ˈmaʊθpiːs/miệng kèn (trên trumpet, saxophone…)The mouthpiece on brass instruments is the part of the instrument placed on the player’s lips. 
→ Miệng kèn của các nhạc cụ hơi là một bộ phận nhạc cụ, được đặt trên môi người chơi nhạc. 
Plectrum (n)/ˈplektrəm/ gảy đàn (dùng để chơi guitar, mandolin…)Some musicians prefer to use a plectrum because it gives them more control and speed over the sound. 
→ Vài nghệ sĩ thích dùng gảy đàn vì nó cho phép họ kiểm soát âm thanh tốt hơn.
Reed (n)/riːd/ lưỡi kèn (trên clarinet, bassoon…)She plays the clarinet, which is a musical instrument that uses a reed to produce sound.
→ Cô ấy chơi kèn clarinet, đó là một loại nhạc cụ dùng lưỡi kèn để tạo ra âm thanh.
String (n)/strɪŋ/dây đàn (trên violin, guitar…)He plays the violin, which is a musical instrument that has four strings and is played with a bow.
→ Anh ấy chơi đàn violin, đó là một loại nhạc cụ có bốn dây đàn và được chơi bằng cây vĩ.

XEM THÊM: Listening IELTS Vocabulary: Nguồn Học Và Cách Học Hiệu Quả

Bài mẫu Speaking sử dụng Music Vocabulary IELTS

Music Vocabulary IELTS - bài mẫu Speaking
Music Vocabulary IELTS – bài mẫu Speaking
  1. Do you like music?

Yes, I do. I think music is a universal language that can connect people from different cultures and backgrounds. Music can also express emotions, convey messages, and inspire creativity.

  1. How often do you listen to music?

I listen to music almost every day, whenever I have some free time or need a break from work or study. Listening to music helps me relax, focus, and enjoy myself. When I am working on a project, I like to listen to instrumental or classical music to help me concentrate. When I am studying for an exam, I like to listen to ambient or chill-out music to help me calm down.

  1. Do you play any musical instruments?

I play the ukulele, which is a small four-stringed instrument that originated in Hawaii. I learned how to play the ukulele when I was on vacation in Maui, where I met a local musician who taught me some basic chords and songs. I enjoyed playing the ukulele so much that I bought one for myself and brought it back home. Since then, I have been practicing and improving my skills by watching online tutorials and joining ukulele clubs.

Trên đây là tổng hợp Music Vocabulary IELTS. Mong rằng bộ từ vựng nãy sẽ có ích khi bạn học IELTS Speaking. Nếu còn gì thắc mắc, đừng ngại liên hệ Edmicro nhé! 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ