Câu Bị Động Thì Tương Lai Đơn: Lý Thuyết & Bài Tập

Câu bị động thì tương lai đơn là một dạng câu bị động cơ bản, dễ sử dụng. Để tìm hiểu về công thức câu bị động thì tương lai đơn, mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Kiến thức về thì tương lai đơn

Trước khi tìm hiểu chi tiết về dạng bị động của thì tương lai đơn, chúng ta cần hiểu rõ hơn về bản thân thì này. Đây là dạng cơ bản nhất của thì tương lai, và là một trong những thì căn bản nhất.

Cách dùng

Cách dùng của thì tương lai đơn
Cách dùng của thì tương lai đơn

Nó thường được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra sau thời điểm nói. Hoặc để diễn tả một dự đoán, phỏng đoán không có căn cứ rõ ràng.

Ví dụ:

 • She will not be able to finish the project on time. (Cô ấy sẽ không thể hoàn thành dự án đúng hạn.
 • She will call you back in 10 minutes. (Cô ấy sẽ gọi lại cho bạn sau 10 phút.)
 • The train will leave at 8:00 AM. (Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 8:00 sáng.)

Cấu trúc

Thì tương lai đơn sẽ có cấu trúc như sau:

Dạng khẳng địnhS + will + V + O
Dạng phủ địnhS + will not + V + O
Dạng nghi vấnWill + S + V + O

Xem thêm thông tin: Câu Bị Động Thì Hiện Tại Tiếp Diễn – Ngữ Pháp và Bài Tập

Công thức câu bị động thì tương lai đơn

Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn
Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn

Câu bị động thì tương lai đơn được sử dụng để diễn tả hành động mà chủ ngữ chịu tác động từ một tác nhân khác (không được nêu tên hoặc chưa được xác định). Hành động này sẽ xảy ra vào một thời điểm trong tương lai.

Dạng khẳng địnhS + will + be + Ved/V3 + (by O)
Dạng phủ địnhS + will not + be + Ved/V3 + (by O)
Dạng nghi vấnWill + S + be + V(PII) + (by O)?

Bạn có thể nhận biết câu bị động thì tương lai đơn qua các dấu hiệu sau:

 • tomorrow
 • next + Monday/week/month/…
 • in + khoảng thời gian

Ví dụ:

 • The house will be painted by the workers next week. (Ngôi nhà sẽ được sơn bởi các công nhân vào tuần tới.)
 • Dinner will be cooked by my mother. (Bữa tối sẽ được nấu bởi mẹ tôi.)
 • The report will not be submitted on time. (Báo cáo sẽ không được nộp đúng hạn.)

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn

Dựa vào công thức câu bị động thì tương lai đơn, hãy thử làm các bài tập dưới đây.

Bài tập thực hành
Bài tập thực hành

Exercise 1: Bài tập trắc nghiệm

Question 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

The Future Vertical Lift program ______ by the army next year.

A. will be completed

B. completed

C. was completed

D. be completed

Question 2: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

You ______ a lot of questions at the interview. You should be well-prepared.

A. is asked

B. will be asked

C. being asked

D. was asked

Question 3: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The children will be bring home by their uncle.

A. by

B. The

C. will

D. bring

Question 4: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

I have my hair ______ by Tom, a skillful hairdresser.

A. cut

B. being cut

C. cutting

D. will cut

Question 5: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

Children ______ a lot of love by their parents.

A. should be given

B. will give

C. should be giving

D. have given

Question 6: Choose the best answer to complete the sentence.

Honda motorbikes…………………. in Viet Nam every year.

A. produce

B. are produced

C. would be produced

D. will produce

Question 7: Choose the best answer to complete the sentence.

A new supermarket ………………… in my city next month.

A. built

B. will build

C. was built

D. will be built

Question 8: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Factories will ______ largely by robots.

A. run

B. running

C. be run

D. be running

ĐÁP ÁN:

 1. A
 2. B
 3. D
 4. A
 5. A
 6. B
 7. D
 8. C

Exercise 2: Bài tập tự luận – Chuyển các câu sau sang dạng bị động

 1. The company will launch a new product next year.

→____________________________________________

 1. They will organize a charity event for the community.

→____________________________________________

 1. The government will implement new policies to address climate change.

→____________________________________________

 1. The team will develop a mobile app for the upcoming project.

→____________________________________________

 1. The architect will design a modern office building downtown.

→____________________________________________

 1. The company will release a new software update next month.

→____________________________________________

 1. They will construct a new bridge across the river.

→____________________________________________

 1. The scientists will announce their groundbreaking discovery in the conference.

→____________________________________________

 1. The chef will prepare a special menu for the anniversary celebration.

→____________________________________________

 1. The government will launch a campaign to promote environmental awareness.

→____________________________________________

ĐÁP ÁN: 

 1. A new product will be launched by the company next year.
 2. A charity event will be organized for the community by them.
 3. New policies to address climate change will be implemented by the government.
 4. A mobile app for the upcoming project will be developed by the team.
 5. A modern office building downtown will be designed by the architect.
 6. A new software update will be released by the company next month.
 7. A new bridge across the river will be constructed by them.
 8. Their groundbreaking discovery will be announced in the conference by the scientists.
 9. A special menu for the anniversary celebration will be prepared by the chef.
 10. A campaign to promote environmental awareness will be launched by the government.

Trên đây là công thức câu bị động thì tương lai đơn. Edmicro hy vọng bạn có thể áp dụng công thức để hoàn thành tốt các bài tập trên. Chúc bạn làm chủ được câu bị động nhé.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ