Câu Điều Kiện Loại 0: Luận Giải Công Thức, Cách Dùng và Bài Tập Vận Dụng

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Để giúp các bạn hiểu hơn về chủ điểm ngữ pháp này, Edmicro đã tổng hợp những kiến thức quan trọng liên quan đến câu điều kiện loại 0 trong bài viết dưới đây.

Khái niệm câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 là loại câu điều kiện được sử dụng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một sự việc thường xuyên xảy ra hay một quy luật tự nhiên. 

Ví dụ:

 • If you heat water, it boils.
 • If you drop a ball, it will fall. 
Ảnh minh họa 1
Ảnh minh họa 1

XEM THÊM: Web Luyện Reading IELTS – Top 10 Trang Web Tốt Nhất Hiện Nay

Cấu trúc câu điều kiện loại 0

If + S + V(s/es), S + V(s/es)

If + S + V(s/es), (don’t) V

Lưu ý: Dấu hiệu nhận biết:

 • Mệnh đề phụ và mệnh đề chính đều ở thì hiện tại đơn
 • Một vế chia hiện tại đơn còn một vế là câu mệnh lệnh dạng động từ nguyên thể

Ví dụ:

 • If you see him again, be careful.
 • Ice melts if you heat it. 
Ảnh minh họa 2
Ảnh minh họa 2

Công thức đảo ngữ của câu điều kiện loại 0

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 0 thường được sử dụng để:

 • Nhấn mạnh vào điều kiện.
 • Diễn tả lời khuyên hoặc cảnh báo.
 • Làm cho câu văn thêm trang trọng.

a. Đảo ngữ với động từ tobe

Should + S + be + Adj/N, S + V

Ví dụ: Should Jim not be feeling well, he may want to rest.

b. Đảo ngữ với động từ thường

Should + S + V-inf, S +V

Ví dụ: Should you mix water and oil, they will not mix.

Đảo ngữ với động từ thường trong câu điều kiện loại 0
Đảo ngữ với động từ thường trong câu điều kiện loại 0

Đọc thêm thông tin: Bài Tập Câu Điều Kiện Cơ Bản Và Nâng Cao

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Dạng câu điều kiện này có cách sử dụng vô cùng đa dạng, được sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là những cách phổ biến để sử dụng câu điều kiện này.

Cách dùng câu điều kiện loại 0
Cách dùng câu điều kiện loại 0

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, mang tính khoa học, chân lý

Ví dụ:

 • If you add two and two, you get four.
 • If you drop an object, it falls to the ground.

Để diễn tả một thói quen, hành động thường xuyên xảy ra

Ví dụ:

 • If I’m hungry, I eat.
 • If I’m tired, I go to bed. 

Để đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn, hướng dẫn

Ví dụ:

 • If you are lost, ask for help.
 • If you are hungry, eat something

Để đưa ra lời cảnh báo, nhắc nhở

Ví dụ:

 • If you see something suspicious, call the police.
 • If you hear a noise, don’t be afraid.

Để đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu

Ví dụ:

 • If you want to go to the party, be there on time.
 • If you want to pass the exam, study hard.

XEM THÊM: Multiple Choice IELTS Reading – Cách Làm & Đề Luyện Mới Nhất

Lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 0

Ngoài công thức và cách dùng được nêu trên, câu điều kiện loại 0 cũng có những trường hợp riêng cần lưu ý.

a. Dùng “when” và “whenever” để thay thế “if” 

Ví dụ: When you throw salt to the water, it boils later.

b. Mệnh đề “if” và mệnh đề chính có thể đổi chỗ cho nhau

Ví dụ: The plants and grass gets wet if it rains.

c. Có thể dùng câu mệnh lệnh hay yêu cầu ở mệnh đề chính

Ví dụ: If you want to come, call Tim before 4 p.m.

Bài tập

Đặt câu điều kiện loại 0 theo các từ cho trước

Bài tập câu điều kiện loại 0
Bài tập câu điều kiện loại 0

1. If _________________________________________________________________________

(evaporate | you | water | heat | it)

2. I _________________________________________________________________________

(a pill | take | have | if | I | a headache)

3. Kim ______________________________________________________________________

(be | sleep | if | stressed | cannot | she)

4. If _________________________________________________________________________

(I | sick | by | feel | bus | travel | I)

5. If _________________________________________________________________________

(the | advice | you | use | internet | need)

6. Our kids ___________________________________________________________________

(not watch | books | if | read | they | TV)

7. If _________________________________________________________________________

(two hours | take | charge | you | the battery | it)

8. If _________________________________________________________________________

(be | sad | alone | I | feel | I)

9. My sister __________________________________________________________________

(get up | never | if | not wake up | I | her)

10. Plants ____________________________________________________________________

(if | die | them | not water | you)

Đáp án:

1. If you heat water, it evaporates.

2. I take a pill if I have a headache.

3. Kim cannot sleep if she is stressed.

4. If I travel by bus, I feel sick.

5. If you need advice, use the internet.

6. Our kids read books if they don’t watch TV.

7. If you charge the battery, it takes two hours.

8. If I am alone, I feel sad.

9. My sister never gets up if I don’t wake her up.

10. Plants die if you don’t water them.

XEM THÊM:

Đây là những kiến thức và bài tập thực hành câu điều kiện loại 0 mà Edmicro tổng hợp cho các bạn. Hãy học thật kỹ và làm nhiều bài tập vận dụng để có thể ứng dụng câu điều kiện này một cách chính xác nhất. Edmicro chúc các bạn học tốt!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ