Động Từ Nguyên Mẫu | Tổng Hợp Kiến Thức Chi Tiết Và Bài Tập

Động từ nguyên mẫu (Infinitive Verbs) là dạng động từ được sử dụng trong nhiều cấu trúc câu khác nhau, với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng Edmicro tìm hiểu chi tiết về nội dung kiến thức này nhé.

Động từ nguyên mẫu (Infinitive Verbs) là gì?

Động từ nguyên mẫu (Infinitive Verbs) là dạng nguyên thể của một động từ trong tiếng Anh. Đây là dạng động từ không thay đổi theo thời, số hay ngôi.

Infinitive Verbs có thể dùng để làm chủ ngữ, bổ ngữ, tân ngữ hoặc mệnh đề phụ trong câu. Chúng cũng có thể dùng để diễn tả mục đích, kết quả, ý kiến, mong muốn, khả năng hoặc sự cho phép của một hành động.

Ví dụ:

 • Linh is the first person to buy the ticket.
 • You must obey the rules.

Khi nào dùng động từ nguyên mẫu?

Infinitive Verbs được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau trong câu. Edmicro mách bạn một số trường hợp thường gặp:

Các trường hợp dùng động từ nguyên mẫu
Các trường hợp dùng động từ nguyên mẫu

Ngoài ra, Infinitive Verbs cũng được sử dụng trong một số cấu trúc khác: 

 • Cấu trúc “to + be + Adj” để diễn tả khả năng, khả năng, sự sẵn sàng,… của chủ ngữ. 

Ví dụ: He is willing to help.

 • Cấu trúc để diễn tả mệnh lệnh, lời khuyên, lời đề nghị,… 

Ví dụ: You should clean your room. 

 • Cấu trúc “to + V” để diễn tả mục đích, mục tiêu, phương tiện,… của hành động được diễn tả bởi động từ chính. 

Ví dụ: I took a taxi to go to the airport. 

Các dạng động từ nguyên mẫu trong tiếng anh và cách dùng

Có hai loại Infinitive Verbs là có “to” (to-infinitive) và không có “to” bare-infinitive. Cách dùng của chúng khác nhau tùy thuộc vào vào động từ chính đi trước chúng.

Động từ với “to” (to-infinitive)

Infinitive Verbs có “to” thường được sử dụng sau một số động từ nhất định để biểu thị mục đích, ý định, khả năng, yêu cầu, lời đề nghị, lời hứa, lời khuyên, mệnh lệnh,…

Động từ nguyên mẫu có “to”
Động từ nguyên mẫu có “to”

Động từ không có ”to” (bare-infinitive)

Infinitive Verbs không có “to” thường được sử dụng sau một số động từ nhất định để biểu thị nghĩa tiếp diễn, nghĩa nguyên thể, nghĩa mệnh lệnh, nghĩa khẳng định hoặc phủ định, v.v.

Động từ nguyên mẫu không có “to”
Động từ nguyên mẫu không có “to”

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:

1. He likes __________ in the morning. 

a) to jogging b) jog c) to jog

2. She stopped __________ to him after the argument. 

a) talk b) to talk c) talking

3. They need __________ more water every day. 

a) drink b) to drink c) drinking

4. He tried __________ the window, but it was stuck. 

a) open b) to open c) opening

5. She enjoys __________ books in her free time. 

a) read b) to read c) reading

6. They promised __________ on time. 

a) be b) to be c) being

7. He asked me __________ him a favor. 

a) do b) to do c) doing

8. She learned __________ when she was six. 

a) swim b) to swim c) swimming

9. He regrets __________ that to her. 

a) say b) to say c) saying

10. She expects __________ a promotion soon. 

a) get b) to get c) getting

Answers:

 1. c
 2. c
 3. b
 4. b
 5. c
 6. b
 7. b
 8. b/c
 9. c
 10. b

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh. Hãy cùng luyện tập và áp dụng nội dung kiến thức này vào giao tiếp cũng như luyện thi nhé! Edmicro chúc bạn học tập tốt!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ