Writing IELTS Speaking Part 1 – Từ Vựng & Cách Triển Khai Chi Tiết

Writing IELTS Speaking Part 1 là một chủ đề tương đối phổ biến. Hãy cùng Edmicro điểm qua list từ vựng và cách triển khai chi tiết cho dạng đề này nhé.

Yêu cầu chung và cách triển khai Writing IELTS Speaking Part 1

Trong Writing IELTS Speaking Part 1, bạn được giám khảo hỏi những câu hỏi liên quan đến viết. Những câu hỏi sẽ giống dạng phỏng vấn và bạn cần trình bày câu trả lời một cách có trọng tâm.

Phần thi IELTS Speaking được đánh giá trên 4 tiêu chí:

 • Đáp ứng đúng và đủ đề bài (Task response/ Task achievement)
 • Độ trôi chảy và mạch lạc (Fluency and Coherence)
 • Nguồn từ vựng (Lexical Resource)
 • Sử dụng cấu trúc câu đa dạng và chính xác (Grammatical Range and Accuracy)

Để có câu trả lời hoàn chỉnh nhất cho chủ đề Writing IELTS Speaking Part 1, bạn cần tuân thủ mô hình triển khai ý sau:

 • Đưa ra câu trả lời trực tiếp
 • Đưa ra lời giải thích cho câu trả lời
 • Đưa ví dụ hoặc kết luận 

Hai nội dung đầu tiên là yếu tố cần giúp bạn đáp ứng được câu hỏi của giám khảo. Phần đưa ra ví dụ và kết luận phụ thuộc vào thời gian, dụng ý và trình độ của bạn. Sẽ hoàn hảo nhất nếu bạn đảm bảo câu trả lời có đủ 3 nội dung trên.

3 bước triển khai IELTS Speaking Part 1 chủ đề Writing
3 bước triển khai IELTS Speaking Part 1 chủ đề Writing

Ví dụ: 

Question: Do you prefer typing or handwriting when you are writing?

Answer: When I was younger, I preferred handwriting to typing because I wanted each essay to have a personal touch. This perspective changed quite quickly when I started college (câu trả lời trực tiếp). Each assignment should be submitted in electronic form and it will be more convenient to enter it on a computer. In addition, using a computer makes it easier for me to cite articles and references (lời giải thích) 

Từ vựng topic Writing IELTS Speaking Part 1

Từ vựng chủ đề Writing là một trong những yếu tố tạo nên thành công của bạn trong phần thi Speaking. Hãy cùng điểm qua một số từ vựng quan trọng nhé.

XEM THÊM: Small Business IELTS Speaking – Từ Vựng Và Sample Hay

Từ vựng chủ đề Writing
Từ vựng chủ đề Writing

Câu trả lời mẫu Part 1 Writing

Việc nghiên cứu các sample chi tiết chủ đề IELTS Speaking Writing Part 1 giúp bạn hiểu thêm các hướng dẫn triển khai phía trên. Ngoài ra bạn có thể đúc rút kinh nghiệm và tìm ra một số gợi ý cho bài nói của mình.

1. Did you like writing things when you were a child?

Yes, I liked writing as a child. I enjoyed creating stories, journals, and poems. It was a creative and enjoyable way to express myself.  

2. Do you write a lot?

Yes, I do write quite a bit. I find myself writing regularly, whether it’s for work, personal notes, or even keeping a journal. Writing is an important part of my life, and I use it as a means to communicate, organize my thoughts, and record experiences.

3. What do you like to write? Why?

I particularly enjoy writing in the form of short stories and essays. I find it fascinating to craft imaginative stories that transport readers to different worlds, and essays allow me to express my thoughts and opinions on various topics. Writing, to me, is a way to unleash creativity and share ideas with others, and that’s why I’m drawn to these forms of writing.

 • craft (v): ghi nháp
 •  imaginative  (adj): mang tính tưởng tượng
 •  unleash (v): giải phóng
 • be drawn to something:bị cuốn vào cái gì

XEM THÊM: Hướng Dẫn IELTS Speaking Friends Full 3 Part Đầy Đủ Nhất

Sample Part 1 IELTS Speaking topic Writing
Sample Part 1 IELTS Speaking topic Writing

4. Do you think the things you write would change?

Yes, I believe the things I write will continue to evolve. As I gain new experiences, learn more, and mature, my perspectives and writing style will likely change. Writing is a reflection of personal growth and development, so it’s natural for it to transform over time. I look forward to how my writing will adapt and improve as I continue my journey.

 • perspective (n): quan điểm
 • reflection (n): sự phản ánh
 • adapt (v): thích ứng

5. Do you prefer typing or handwriting when you are writing?

I generally prefer typing when I’m writing. It’s more efficient and allows for easy editing and sharing of my work. However, there are times when I appreciate the personal touch of handwriting, especially for quick notes or when I want to jot down ideas in a more spontaneous and tangible way. So, it really depends on the context and the purpose of the writing.

 • jot down (v): ghi chép
 • spontaneous (adj): ngẫu nhiên
 • tangible (adj): hữu hình

Phần tổng hợp và hướng dẫn chi tiết trên đây hy vọng đã giúp cho bạn hoàn thiện thêm bài nói chủ đề Writing IELTS Speaking Part 1 của mình. Chúc bạn ôn luyện hiệu quả và đạt band điểm 4.0 mơ ước.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ