Bị Động Với Động Từ Khuyết Thiếu: Lý Thuyết Và Bài Tập Chi Tiết

Câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu là một loại câu bị động nâng cao. Dạng bị động này được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Cùng Edmicro tìm hiểu về công thức của loại câu này nhé.

Công thức câu bị động với động từ khuyết thiếu

Câu bị động với động từ khuyết thiếu là dạng câu bị động xuất hiện các từ như can/could (có thể), may/might (có lẽ), must/have to (phải), should/out to/had better (nên),….

Công thức
Công thức

Câu bị động với động từ khuyết thiếu có công thức như sau:

ActiveS + can/could/should/must/… + V + O
PassiveS + can/could/should/must/… + be + VpII + by O

Ví dụ: 

 • She should consult a doctor about her persistent cough. (Cô ấy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về cơn ho kéo dài của mình.)

→ A doctor should be consulted about her persistent cough.

 • Students must submit their assignments by the deadline. (Học sinh phải nộp bài tập của họ trước hạn chót.)

→ Student’s assignments must be submitted by them by the deadline.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý dạng thức Will/Be going to.

ActiveWill/Be going to + V-inf
PassiveWill/be going to + be + V-ed/PP (Past Participle)

Ví dụ:

 • I am going to buy a new car. (Tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.)

→ A new car is going to be bought by me. (Một chiếc ô tô mới sẽ được tôi mua.)

Hướng dẫn: tự học ielts speaking

Bài tập câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu

Hãy áp dụng công thức câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu để hoàn thành các bài tập sau.

Bài tập câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu
Bài tập câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu

Exercise 1: Circle the right answer.

Question 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People should send their complaints to the head office.

A. Their complaints to the head office should be sent.

B. Complaints should be send to the head office.

C. Complaints should be sent to the head office.

D. Their complaints should be sent to the head office.

Question 2: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

Children ______ a lot of love by their parents.

A. should be given

B. will give

C. should be giving

D. have given

Question 3: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

Our teeth ______ twice a day. This keeps our teeth healthy.

A. brushed

B. will be brushed

C. being brushed

D. should be brushed

Question 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

My suit needs to be cleaned before the interview but I’m too busy to do that.

A. (3) I must clean my suit after the interview.

B. (1) I must have my suit cleaned before the interview.

C. (4) I must get my mother to clean my suit before the interview.

D. (2) I must have my suit to be cleaned before the interview.

Question 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Today, many serious childhood diseases ______ by early immunization.

A. can be prevented

B. are preventing

C. can prevent

D. prevent

Có thể bạn quan tâm: các dạng bài ielts reading

Exercise 2: Rewrite the following sentences using the passive voice with the appropriate modal verb.

 1. They can fix the issue.

→________________________________________

 1. She must sign the contract.

→_______________________________________

 1. You should return the borrowed books.

→_______________________________________

 1. We have to organize the event.

→_______________________________________

 1. He might solve the puzzle.

→_______________________________________

 1.  The workers can operate the machinery.

→_______________________________________

 1. The chef must prepare the special dish.

→_______________________________________

 1. You should water the plants regularly.

→_______________________________________

 1. The team  ought to complete the project on time.

→_______________________________________

 1. She might offer you some advice.

→_______________________________________

ĐÁP ÁN:

 1. The issue can be fixed by them.
 2. The contract must be signed by her.
 3. The borrowed books should be returned.
 4. The event has to be organized by us.
 5. The puzzle might be solved by him.
 6. The machinery workers can be operated by the workers.
 7. The special dish must be prepared by the chef.
 8. The plants should be watered regularly.
 9. The project ought to be completed on time by the team.
 10. Some advice might be offered to you by her.

Exercise 3: Complete the sentences by using the correct modal verb in its passive form.

 1. The report ________________ by the end of the day? (can/ finish)
 2. New policlies ________________ by the government. (should/ implement)
 3. The old documents ________________ in this archives. (not should/ store)
 4. The invitation ________________ to all the guests? (will/ give)
 5. The solution ________________ if you work on it. (might/ find)

ĐÁP ÁN:

 1. Can the report be finished….
 2. should be implemented
 3. shouldn’t be stored
 4. Will the invitation be given
 5. might be found

Bài viết đã cung cấp cho bạn công thức và bài tập câu bị động bị động với động từ khuyết thiếu. Hy vọng bạn có phần thực hành bổ ích và rút ra được những kinh nghiệm làm bài cho bản thân. 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ