Bài Tập Câu Bị Động: Đầy Đủ Các Dạng Từ Dễ Đến Khó + Đáp Án

Bài tập câu bị động giúp bạn ghi nhớ công thức và rút ra kinh nghiệm từ những lỗi sai. Trong bài viết này, Edmicro cung cấp cho bạn các bài tập có độ khó tăng dần.

Lý thuyết câu bị động

Trước khi làm bài tập, cùng Edmicro ôn lại công thức của các dạng câu bị động nhé.

ThìCông thức câu chủ độngCông thức câu bị động
1. Hiện tại đơnS + V(s/es) + OS+ is/am/are + VpII + (by + O)
2. Hiện tại tiếp diễnS + is/am/are + V-ing + OS + is/am/are + being + VpII+ (by + O)
3. Quá khứ đơnS + V-ed + OS + was/were + VpII + (by + O)
4. Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + OS + was/were +being + VpII + (by + O)
5. Hiện tại hoàn thànhS + have/ has + VpII + OS + have/ has + been + VpII + (by + O)
6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễnS + have/ has + been + V-ing + OS + have/ has + been + being + VpII+(by  + O)
7. Quá khứ hoàn thànhS + had + VpII + OS + had + been + VpII + (by O)
8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễnS + had + been + V-ing + OS + had + been + being + VpII + (by + O)
9. Tương lai đơnS + will + V(nguyên thể) + OS + will + be + VpII + (by O)
10. Tương lai tiếp diễnS + will + be +V-ing + OS + will + be + being + VpII + (by O)
11. Tương lai hoàn thànhS + will + have + VpII + OS + will + have + been + VpII + (by O)
12. Tương lai hoàn thành tiếp diễnS + will + have + been + V-ing + OS + will + have +been + being + VpII + (by O)
13. Tương lai gầnS + am/is/are + going + to VS + am/is/are + going to be + VpII = (by + O)

Dạng bài tập về câu bị động

Sau khi đã ôn lại kiến thức về câu bị động. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu các dạng bài thường gặp của câu bị động và cách làm bài chi tiết nhé. 

Các dạng bài tập câu bị động
Các dạng bài tập câu bị động

Bài tập viết lại câu bị động

Đối với dạng bài này, bạn sẽ phải chuyển câu chủ động thành câu bị động hoặc ngược lại. Để làm dạng bài này, bạn cần ghi nhớ các bước sau:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ (Subject) và tân ngữ (Object) trong câu chủ động
 • Bước 2: Chuyển tân ngữ trong câu chủ động thành chủ ngữ trong câu bị động.
 • Bước 3: Chuyển động từ sang thể bị động bằng cách sử dụng to be + past participle (V3).
 • Bước 4: Thêm tác nhân (agent) vào câu bằng cách sử dụng by + tác nhân thực hiện hành động. 

Khi làm dạng bài này, bạn cần lưu ý một số điều sau: 

 • Có thể bỏ qua tác nhân nếu không quan trọng hoặc muốn tập trung vào hành động.
 • Cần chia động từ to be theo thì của câu chủ động.

Ví dụ: Chuyển câu chủ động thành câu bị động:

Câu chủ động: The teacher will explain the lesson tomorrow. (Giáo viên sẽ giảng bài vào ngày mai)

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các bước nêu trên:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ ở đây là the teacher và tân ngữ là the lesson
 • Bước 2: Chuyển tân ngữ thành chủ ngữ, đặt The lesson lên đầu câu
 • Bước 3: Chuyển động từ will explain thành bị động will be explained
 • Bước 4: Thêm tác nhân: by the teacher

→ The lesson will be explained by the teacher tomorrow. (Bài học sẽ được giảng bởi giáo viên vào ngày mai)

Bài tập câu bị động trắc nghiệm

Có hai dạng bài tập trắc nghiệm câu bị động thường gặp, đó là: 

 • Dạng 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thiện câu bị động.
 • Dạng 2: Chọn câu bị động tương ứng với câu chủ động cho sẵn.

Cả 2 dạng bài này đều có chung một cách làm, bạn sẽ cần lưu ý các bước sau:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ (tân ngữ) và động từ trong câu.
 • Bước 2: Xác định thì của động từ.
 • Bước 3: Chọn đáp án phù hợp với thì của động từ và chủ ngữ của câu bị động.

Ví dụ:

 • Dạng 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

Linda’s car ______ last month. Now it runs smoothly.

A. repaired

B. is repaired

C. was repaired

D. repairing

Cách làm bài tập câu bị động dạng hoàn thành câu:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ là Linda’s car, động từ ở đáp án là repair mang nghĩa sửa chữa.
 • Bước 2: Trong câu chúng ta có dấu hiệu là last month – tháng trước, vì vậy dạng bị động của động từ phải ở thì quá khứ. 

C. was repaired

 • Dạng 2: Xác định câu bị động của câu chủ động cho sẵn:

Câu chủ động: The police arrested the thief.

Câu bị động:

A. The thief was arrested by the police.

B. The police arrested.

C. The thief arrested the police.

Cách làm:

 • Bước 1: Xác định tân ngữ là The thief (người bị tác động – tân ngữ trong câu chủ động). Người tác động, chủ ngữ là the police. 
 • Bước 2: Động từ là arrested, đang được chia ở thì quá khứ đơn

A. The thief was arrested by the police.

XEM THÊM: Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu

Các bài tập về câu bị động

Bài luyện thực hành
Bài tập câu bị động

Question 1: Choose the best answer to complete the sentence.

This newspaper _______ everyday.

A. published

B. is publishing

C. is published

D. publish

Question 2: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

He ______ to be a dishonest man because of his behaviour.

A. to say

B. is said

C. being said

D. saying

Question 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People should send their complaints to the head office.

A. Their complaints to the head office should be sent.

B. Complaints should be send to the head office.

C. Complaints should be sent to the head office.

D. Their complaints should be sent to the head office.

Question 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

They believe that the thieves got in through the kitchen window.

A. They believe the thieves got in through the kitchen window.

B. They believe the thieves have got in through the kitchen window.

C. The thieves are believed to get in through the kitchen window.

D. The thieves are believed to have got in through the kitchen window.

Question 5: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Teenagers is greatly influenced by not only their parents but also their peers.

A. peers

B. is

C. parents

D. by

Question 6: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Some of my books has been taken away by him.

A. Some

B. taken

C. him

D. has

Question 7: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

He was order by the doctor to take a long rest.

A. order

B. the

C. to take

D. long rest

Question 8: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Do not blame me if the tin-opener is break.

A. Do not

B. blame

C. if

D. is break

Question 9: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

Linda’s car ______ last month. Now it runs smoothly.

A. repaired

B. is repaired

C. was repaired

D. repairing

Question 10: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

The Future Vertical Lift program ______ by the army next year.

A. will be completed

B. completed

C. was completed

D. be completed

Question 11: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

You ______ a lot of questions at the interview. You should be well-prepared.

A. is asked

B. will be asked

C. being asked

D. was asked

Question 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

English is being learn in the room by students.

A. students

B. the

C. is

D. learn

Question 13: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The children will be bring home by their uncle.

A. by

B. The

C. will

D. bring

Question 14: Choose the best answer to complete the sentence.

We don’t want………………….like that.

A. to be treated

B. treating

C. treated

D. being treated

Question 15: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable answer to complete the following sentence.

You ______ to come in. Don’t forget to close the door.

A. are requested

B. being requested

C. requesting

D. is requested

Question 16: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

I were told that you were the architect in this city.

A. were

B. architect

C. city

D. were told

Question 17: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Are you going to have your shoes repair?

A. going to

B. Are

C. repair

D. your shoes

Question 18: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Have the Christmas cards been send to your family?

A. send

B. Have

C. family

D. Christmas cards

Question 19: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The women in most countries in the world have given the right to vote.

A. have given

B. The women

C. right

D. countries

Question 20: Choose the best answer to complete the sentence.

The church ………………… about 100 years ago.

A. is built

B. has been built

C. was built

D. will be built

Question 21: Choose the best answer to complete the sentence.

Honda motorbikes…………………. in Viet Nam every year.

A. produce

B. are produced

C. would be produced

D. will produce

Question 22: Choose the best answer to complete the sentence.

A new supermarket ………………… in my city next month.

A. built

B. will build

C. was built

D. will be built

Question 23: Choose the best answer to complete the sentence.

Passover …………………. in Israel and by all Jewish people.

A. is celebrated

B. is hold

C. celebrates

D. is celebrating

Question 24: Choose the best answer to complete the sentence.

He used to………………….to school by his mother.

A. be taken

B. taking

C. took

D. take

Question 25: Choose the best answer to complete the sentence.

That church………………….by a fire in 1950.

A. was destroyed

B. destroyed

C. has been destroyed

D. was destroying

Question 26: Choose the best answer to complete the sentence.

Elephants in this zoo………………….twice a day.

A. is fed

B. are feed

C. are feeding

D. are fed

Question 27: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People believe that 13 is an unlucky number.

A. 13 has been believed to be an unlucky number.

B. It’s believed that 13 is an unlucky number.

C. It’s believed 13 to be an unlucky number.

D. People are believed that 13 is an unlucky number.

Question 28: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

It is widely believed that hard work makes success.

A. (4) Many people believe that if you want to succeed, you should work hard.

B. (1) People think that success is when you work hard.

C. (3) Many people think that success at work is hard.

D. (2) Believers of success think that we should work hard.

Question 29: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

My suit needs to be cleaned before the interview but I’m too busy to do that.

A. (3) I must clean my suit after the interview.

B. (1) I must have my suit cleaned before the interview.

C. (4) I must get my mother to clean my suit before the interview.

D. (2) I must have my suit to be cleaned before the interview.

Question 30: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The criminal is believed to be living abroad.

A. It is believed that the criminal is living abroad.

B. There’s a belief that that the criminal should be living abroad.

C. The belief is that the criminal should be living abroad.

D. It believes that the criminal is living abroad.

Question 31: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People think the Samba is the most popular dance in Brazil.

A. (4) In Brazil, the Samba is thought to be one of the most popular dances.

B. (2) It is thought that the Samba was the most popular dance in Brazil.

C. (1) The Samba is thought to be the most popular dance in Brazil.

D. (3) It is thought that the Samba is among the most popular dances in Brazil.

Question 32: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People say that Cameron was the best director of his time.

A. (3) It was said that Cameron was the best director of his time.

B. (1) Cameron is said to have been the best director of his time.

C. (4) Cameron was said to have been the best director of his time.

D. (2) Cameron is said to be the best director of his time.

Question 33: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People say that he was a successful painter.

A. (2) He is said to be a successful painter.

B. (1) He is said to have been a successful painter.

C. (4) It was said that he was a successful painter.

D. (3) It is said him to have been a successful painter.

Question 34: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

My mother had the house decorated.

A. (1) My mother had to decorate the house.

B. (2) My mother has just decorated the house.

C. (4) My mother had someone decorate the house.

D. (3) The house was decorated by my mother.

Question 35: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People say that many villagers were helped after the flood.

A. (3) Many villagers were said to have helped after the flood.

B. (2) It is said to have been helped after the flood.

C. (4) Many villagers are said to have been helped after the flood.

D. (1) It was said that many villagers have been helped after the flood.

Question 36: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

They never made us do anything we didn’t want to do.

A. We were never made to do anything we didn’t want to do.

B. We were never allowed to do anything we wanted to do.

C. We had never been made to do anything we didn’t want to do.

D. We were never made do anything we didn’t want to do.

Question 37: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The architect has drawn plans for an extension to the house.

A. (4) The architect has had the plans drawn for an extension to the house.

B. (1) Plans have been drawn for an extension to the house by the architect.

C. (3) Plans for an extension to the house have been drawn by the architect.

D. (2) The house has had its plans for an extension drawn by the architect.

Question 38: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

Many people think that Steve stole the money.

A. The money is thought to be stolen by Steve.

B. Steve is thought to have stolen the money.

C. It was not Steve who stole the money.

D. Many people think the money is stolen by Steve.

Question 39: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

People know that English is an international language.

A. English is known to be an international language.

B. It is known that English to be an international language.

C. It is known English an international language.

D. English known is an international language.

Question 40: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The newspaper reports that James was awarded the first prize.

A. It is reported that James to be awarded to first prize.

B. It is reported that James wins the first prize.

C. James is reported to have been awarded the first prize.

D. The first prize is reported to award to James.

Question 41: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

They said that Paula had quit five jobs before working for us.

A. (1) They said that five jobs had been quit by Paula before working for us.

B. (3) It was said that Paula had quit five jobs before working for us.

C. (4) Paula said that she had quit five jobs before working for us.

D. (2) Paula worked for us then she quit five other jobs.

Question 42: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

We don’t allow anyone to use their cell phones during the examination.

A. Nobody is allowed using their cell phones during the examination.

B. Nobody isn’t allowed using their cell phones during the examination

C. Nobody is allowed to use their cell phones during the examination.

D. Nobody isn’t allowed to use their cell phones during the examination.

Question 43: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

Somebody cleans that room every day.

A. The room is cleaned by somebody everyday.

B. The room is everyday cleaned.

C. The room is cleaned every day.

D. The room every day is cleaned.

Question 44: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

They may use this room for the classroom.

A. (4) They may be used for the classroom.

B. (2) The classroom may be used for this room.

C. (3) This room may be used for the classroom.

D. (1) This room may use for the classroom.

Question 45: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

He should have this visa ______ before it expires if he does not want to be deported.

A. extended

B. extend

C. extension

D. extending

Question 46: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Reagan ______ an actor years ago.

A. was said being

B. is said to be

C. was said have been

D. is said to have been

Question 47: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Of more than 1,300 volcanoes in the world, only about 600 can classify as active.

A. only

B. classify

C. active

D. volcanoes

Question 48: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Some engineers have predicted that, within twenty years, automobiles will be make almost completely of plastic.

A. have predicted

B. will

C. of plastic

D. be make

Question 49: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Black, red, and even bright pink diamonds ______.

A. occasionally found

B. have occasionally found

C. have occasionally been found

D. occasionally to find

Question 50: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

John’s wisdom teeth were troubling him, so he went to a dental surgeon to see about having them pull.

A. to see

B. about

C. them pull

D. were troubling

Question 51: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

I had my motorbike repair yesterday but now it still doesn’t work.

A. repair

B. had

C. work

D. but now

Question 52: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Technology is define as the tools, skills, and methods that are necessary to produce goods.

A. that are

B. to produce

C. is define

D. the tools

Question 53: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

The letters written by the man was translating into Vietnamese by my sister.

A. was translating

B. written

C. into

D. by my sister

Question 54: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines two sentences in the following question.

Everyone was watching the little dog. They were greatly amused at it.

A. (1) Everyone felt great and amused when the little dog was watching them.

B. (2) The little dog was watching everyone with great amusement.

C. (3) Everyone was greatly amused at the little dog they were watching.

D. (4) The little dog was greatly amused by the way everyone was watching it.

Question 55: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Alice in Wonderland, first published in 1865, has being translated into thirty languages.

A. published

B. languages

C. being translated

D. has

Question 56: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines two sentences in the following question.

There was a terrible flood. All villagers, who had received a warning of the impending flood, escaped to safety.

A. (3) Only some of the villagers had been warned and only some escaped.

B. (1) All of the villagers had been warned but only some escaped.

C. (2) All of the villagers had been warned and all escaped.

D. (4) Only some of the villagers had been warned and all escaped.

Question 57: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Please remain in your assign seats until the instructor dismisses the class.

A. assign seats

B. in

C. until

D. dismisses

Question 58: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines two sentences in the following question.

The teacher gave some instructions. I don’t understand any of them.

A. (2) It was the instructions the teacher gave that confused me.

B. (4) I’m finding it difficult to figure out what the teacher required according to his instructions.

C. (1) The instructions the teacher gave are not understanding to me.

D. (3) It hasn’t been clear to me about the instructions given by the teacher.

Question 59: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The USA is a country of high youth unemployment.

A. (1) We find high youth unemployment a problem in the USA.

B. (4) The USA is a country of young people.

C. (2) It is the USA that has a great number of young people.

D. (3) High youth unemployment is found in the USA.

Question 60: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

While the Brows were away on holiday, their house was broke into.

A. away

B. broke into

C. were

D. the

Question 61: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

As I was driving south, I could see that the old road was rebuilding.

A. see

B. driving south

C. that

D. was rebuilding

Question 62: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

Nothing but the whole story would satisfy Jane.

A. On the whole, Jane was satisfied with the story.

B. Jane wanted to know just the end of the story.

C. Jane wouldn’t be satisfied with anything.

D. Jane insisted on being told the complete story.

Question 63: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

A secretary told me an important file had left in the lunch room just the other day.

A. just

B. the other day

C. told

D. had left

Question 64: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Although no H7N9 avian flu infections have reported in poultry or humans yet, the likelihood of outbreaks in Viet Nam is high.

A. flu infections

B. is high

C. have reported

D. Although

Question 65: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The newspaper reports that James was awarded the first prize.

A. The first prize is reported to award to James.

B. It is reported that James wins the first prize.

C. James is reported to have been awarded the first prize.

D. It is reported that James to be awarded the first prize.

Question 66: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

A lot of discoveries have made in the fields of chemistry and physics.

A. in

B. have made

C. fields of

D. A lot of

Question 67: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

The President’s arrival will announce to the waiting journalists.

A. will announce

B. The

C. the

D. journalists

Question 68: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease.

A. continues

B. sources of energy

C. been looking

D. number

Question 69: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

English is speaking in many countries in the world.

A. the world

B. many countries

C. English

D. speaking

Question 70: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines two sentences in the following question.

Expert thought that infected chickens were responsible for the outbreak of flu.

A. It is thought that infected chickens were responsible for the outbreak of flu.

B. Infected chickens are thought to be responsible for the outbreak of flu.

C. Infected chickens were thought to be in charge of the outbreak of flu.

D. Infected chickens were thought to be in charge with the outbreak of flu.

XEM THÊM: Cấu Trúc Câu Tiếng Anh: Tổng Hợp Cấu Trúc Thông Dụng Nhất

Đáp án

 1. C
 2. B
 3. C
 4. D
 5. B
 6. D
 7. A
 8. D
 9. C
 10. A
 11. B
 12. D
 13. D
 14. A
 15. A
 16. D
 17. C
 18. A
 19. A
 20. C
 21. B
 22. D
 23. A
 24. A
 25. A
 26. D
 27. B
 28. A
 29. B
 30. A
 31. C
 32. B
 33. B
 34. C
 35. C
 36. A
 37. C
 38. B
 39. A
 40. C
 41. B
 42. C
 43. C
 44. C
 45. A
 46. D
 47. B
 48. D
 49. C
 50. C
 51. A
 52. C
 53. A
 54. C
 55. C
 56. C
 57. A
 58. D
 59. D
 60. B
 61. D
 62. D
 63. D
 64. C
 65. C
 66. B
 67. A
 68. C
 69. D
 70. C

Trên đây là bài tập về câu bị động. Edmicro hy vọng bạn đã áp dụng tốt công thức để hoàn thành tốt các bài tập này. Cùng tìm hiểu về các chủ điểm ngữ pháp khác dưới đây nhé.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ